Ministerul Tineretului și Sportului

Direcții - Generale

Direcţia Administrativ şi Patrimoniu

ATRIBUŢII
Art.73. (1) Direcţia Administrativ şi Patrimoniu are următoarele atribuţii specifice:
– desfăşoară şi coordonează activitatea administrativă şi în domeniul gestionării patrimoniului din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului:
–   asigură suportul logistic şi administrativ al compartimentelor Ministerului Tineretului şi Sportului;
–  asigură gestionarea bunurilor aliate în patrimoniul aparatului central al Ministerului Tineretului şi Sportului;
–  păstrează evidenţa patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, respectiv a unităţilor subordonate;
(2) Direcţia Administrativ şi Patrimoniu coordonează activitatea Serviciului Administrativ şi Patrimoniu
 
Art.74. Serviciul Administrativ şi Patrimoniu are următoarele atribuţii specifice
– în domeniul administrativ:
1.    asigură administrarea parcului dc autoturisme al Ministerului Tineretului şi Sportului, activitatea în garaje şi dotarea acestora cu echipamentele neccsarc privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
2.   colaborează cu unităţile subordonate pentru organizarea acţiunilor sportive şi de tineret organizate de către minister sau la care ministerul este partener;
3.  urmăreşte derularea contractelor cu furnizorii;
4.  sigură din punct de vedere logistic relaţia cu furnizorii de echipamente pe durata garanţiei;
5.   participă la avizarea propunerilor din punct de vedere logistic privind lucrările din cadrul proiectelor de modernizare;
6.  organizează şi asigură supravegherea şi întreţinerea tuturor instalaţiilor, mijloacelor tehnice şi aparaturii electronice din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi ia măsuri pentru soluţionarea şi remedierea deficienţelor constatate la instalaţii, mijloace tehnice şi aparatură electronică;
7.  rezolvă, prin măsuri operative, deficienţele intervenite în sfărea de funcţionalitate a instalaţiilor aferente imobilelor în care funcţionează Ministerul Tineretului şi Sportului;
8.   asigură evidenţa tehnico-operativă şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul aparatului
central;
9.   răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru folosirea, păstrarea, respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate în patrimoniul aparatului central al Ministerului Tineretului şi Sportului;
10.  organizează şi asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi activitatea de protecţie a muncii;
11.   întocmeşte, avizează şi urmăreşte aprobarea documentelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii;
12.   fundamentează şi prezintă propuneri privind cheltuielile materiale şi de servicii la nivelul aparatului propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru a ii incluse în proiectul de buget;
13.   întocmeşte şi prezintă spre avizare şi aprobare documentele de mişcare a bunurilor: bon de predare, de transfer, de restituire şi bon de mişcare a mijloacelor fixe;
14.     întocmestc/avizeză note de intrare recepţie a bunurilor, precese verbale de recepţie a lucrărilor şi alte documentele care certifică prestarea serviciilor contractate de Ministerului Tineretului şi Sportului;
15.   centralizează situaţia convorbirilor pentru telefoane fixe şi mobile şi urmăreşte încadrarea acestor cheltuieli în limita aprobată;
16.   prezintă propuneri privind eventualele reparaţii la clădirile Ministerului Tineretului şi Sportului, completarea unor instalaţii şi folosirea eficientă a dotărilor şi a altor bunuri din patrimoniu;
17.  asigură legătura şi urmăreşte ca agenţii economici, prestatorii de servicii sau furnizorii să-şi respecte obligaţiile asumate prin contractele încheiate cu Ministerului Tineretului şi Sportului;
18.   asigură materialele consumabile pentru aparatura şi tehnica de calcul existentă în cadrul aparatului central al Ministerului Tinerelului şi Sportului;
19.  asigură recuperarea cheltuielilor pentru utilităţile consumate de alţi consumatori din clădirile Ministerului Tineretului şi Sportului;
20.   în baza aprobărilor date, asigură repartizarea sălilor de şedinţă din locaţiile Ministerului Tineretului şi Sportului;
21.   răspunde de buna funcţionare a calculatoarelor pe parte de software şi hardware, internet, xerox din sediile Ministerului Tineretului şi Sportului;
22.   păstrează legătura cu firmele abilitate care au contract de întreţinere şi reparare, pentru intervenţii operative, pentru buna funcţionare a aparaturii şi instalaţiei aferente;
22.   face propuneri cu privire la asigurarea pieselor de schimb în vederea bunei funcţionări a aparaturii din dotarea instituţiei;
23.     instruieşte personalul angajat al Ministerului Tineretului şi Sportului în folosirea subsistemelor 1T şi cu privire la păstrarea confidenţialităţii codurilor de identificare şi a mijloacelor de autentificare;
24.   inspectează periodic camera serverelor sau în urma unei intrări neautorizate ori când există suspiciuni privind o intrare neautorizată;
25.  participă la controalele generale ale subsistemelor IT pentru asigurarea unui grad de siguranţă sporit al integrităţii datelor electronice;
26.  gestionează licenţele deţinute de către Ministerul Tineretului şi Spoitului:
27.   asigură arhivarea documentelor elaborate în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi siguranţa documentelor arhivate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
28.  realizează evidenţa, inventariarea. selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor de arhivă, conform reglementărilor legale:
29.  asigură realizarea activităţii de secretariat: de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenţei intrate în Ministerul Tineretului şi Sportului, precum şi circulaţia acesteia între nivele organizatorice;
30.  ţine evidenţa strictă a documentelor înregistrate în registrul de evidenţă şi asigură siguranţa registrelor de evidenţă şi de confidenţialitate a documentelor înregistrate:
31.   asigură aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;
32.  asigură expedierea corespondenţei către destinatar:
33.  asigură distribuirea abonamentelor la publicaţii, reviste, acte de legislaţie conform necesarului Ministerului Tineretului şi Spoitului;
34.  îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare.
– în domeniul patrimoniu:
1.  monitorizează activitatea unităţilor din subordine privind întocmirea şi actualizarea evidenţei
patrimoniului:
2.  întocmeşte documentaţia cu privire la transferul unor baze sportive în sau din administrarea
Ministerului Tineretului şi Sportului;
3.  monitorizează activitatea unităţilor din subordine, privind înscrierea activelor patrimoniale ale
acestora în cartea funciară:
4. participă la inventarierea anuală a patrimoniului aparatului propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului şi asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a acestei activităţi;
5.  monitorizează şi ţine evidenţa contractelor dc închiriere încheiate dc unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului cu terţi:
6. întocmeşte şi actualizează evidenţa patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, respectiv a unităţilor subordonate;
7.  întocmeşte anual inventarul bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului;
8.  participă în comisiile de predaie-primire a bunurilor din patrimoniul Ministerului Tineretului şi Sportului, respectiv a unităţilor subordonate acesteia;
9.   participă în comisia care analizează şi prezintă propuneri privind soluţionarea cererilor de restituire a imobilelor aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, formulate în baza Legii nr. 10/2001;
10. asigură îndrumarea metodologică a ordonatorilor de credite pe probleme de patrimoniu;
11.furnizează informaţii cu privire la situaţia patrimonială a Ministerului Tineretului şi Sportului;
12.  verifică şi propune spre aprobare scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi declasarea şi clasarea bunurilor materiale altele decât mijloace fixe, transmise de către unităţile din subordine ca urmare a efectuării inventarierii anuale;
13.  îndeplineşte şi alte atribuţii specifice date prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
(2) Serviciul Administrativ şi Patrimoniu este direct subordonat directorului Direcţiei Administrativ şi Patrimoniu.
Art.7S. (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi a sarcinilor care îi revin. Direcţia Administrativ şi Patrimoniu colaborează cu toate direcţiile funcţionale furnizoare sau beneficiare de informaţii specifîcc domeniului său de activitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, cu direcţii similare din administraţia publică centrală şi locală, cu instituţiile subordonate Autorităţii, cu ANRMAP.