Ministerul Tineretului și Sportului

Direcții - Generale

Direcţia Juridic, Contencios şi Politici de Personal

ATRIBUŢII
Arf.66. (1) Direcţia Juridic, Contencios şi Politici de Personal are următoarele atribuţii specifice;
1.   urmăreşte şi contribuie la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, specifice domeniului său de activitate;
2.  asigură respectarea prevederilor legale în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;
3.   reprezintă Ministerul Tineretului şi Sportului în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale;
4.    organizează, coordonează şi supraveghează activitatea juridică din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;
5.  asigura managementul resurselor umane;
6.  elaborează propuneri de strategie şi politici de resurse umane;
7.   atrage, utilizează şi monitorizează consultanţa internă şi internaţională în ceea ce priveşte desfăşurarea unor programe dc pregătire şi perfecţionare continuă a personalului specializat din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;
8.  asigură, ca intermediar, legătura între funcţionarii publici din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – A.N.F.P.
(2) Direcţia Juridic. Contencios şi Politici de Personal coordonează activitatea Serviciului Juridic şi Contencios şi a Serviciului Politici de Personal.
 
Art.67. (1) Serviciul Juridic şi Contencios are următoareleatribuţii specifice:
1.   participă la întocmirea proiectelor de legi, hotărâri şi ordonanţe de Guvern, regulamente, ordine, instrucţiuni, precum şi a altor acte cu caractcr normativ elaborate de Ministerului Tineretului şi Sportului, şi urmăreşte adoptarea acestora, după caz;
2.   avizează proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, regulamente, ordine, instrucţiuni, precum şi alte acte cu caracter normativ, întocmite de către alte instituţii cu aujbuţii dc inţiativă legislativă, care sunt în legătură cu atribuţiile Ministerului Tineretului şi Sportului.
3.   avizează punctele de vedere şi amendamentele la proiectele de acte normative aflate în dezbatrere, elaborate de către direcţiilc dc specilatitate;
4.  avizează legalitatea măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii şi care angajează juridic Ministerului Tineretului şi Sportului;
5.colaborează la întocmirea proiectelor de contracte si avizează legalitatea contractelor la care instituţia este sau va fi parte:
6.   acordă consiliere juridică compartimentelor din cadrul instituţiei, în interesul desfăşurării activităţii profesionale specifice cu respectarea dispoziţiilor legale:
7.   analizează şi propune avizarea/autorizarea structurilor sportive si dc tineret, precum şi modificările actelor constitutive şi ale statutelor acestora;
8.  analizează şi propune avizarea/autorizarea organizării de tabere pentru tineri şi studenţi. în colaborare cu direcţiile de specialitate;
9.  întocmeşte şi avizează din punct de vedere al legalităţii, ordinele şi instrucţiunile privind măsurile dispuse dc către ministru;
10.urmăreşte apariţia actelor normative cu aplicare în aria de activitate a Ministerului Tineretului şi Sportului şi îi înştiinţează pe cei implicaţi legat de atribuţiile ce le revin din acestea, precum şi de modul în care instanţele judecătoreşti, organele administraţiei de stat şi alte organe interpretează sau aplică accstc acte normative;
11.implementează în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
12.reprezintă şi susţine interesele Ministerului Tineretului şi Sportului, în baza delegaţiei date de conducerea acestuia, în faţa instanţelor judecătoreşti, a autorităţilor jurisdicţionale de la Curtea de Conturi a României, a organelor de urmărire penală şi cercetare penală cât şi a notarilor publici şi în raporturile cu celelalte autorităţi publice, prin formularea de acţiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, răspunsuri la interogatorii, cereri de revizuire, etc.;
13.  formulează plângeri penale în numele şi pentru susţinerea intereselor legale ale Ministerului Tineretului şi Sportului;
14.ţine evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecată:
15.   elaborează şi prezintă conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aliate pe rol;
16.   analizează plângerile prealabile, în colaborarea cu structurile de specialitate la al căror domeniu de activitate fac referire şi redactează răspunsurile la acestea;
17.urmăreşte aducerea la îndeplinire a măsurilor ce se impun cu privire la punerea în aplicare a sentinţelor judecătoreşti executorii/irevocabile, colaborând în acest sens cu structurile de specilalitate din cadrul şi/sau subordine ministerului;
18.solicită unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului informaţii în legătură cu situaţia juridică a patrimoniului aflat în administrarea acestora;
19.  participă la activitatea unor comisii sau grupuri de lucru de specialitate stabilite de către conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului;
20.  îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează. în limita prevederilor legale în vigoare.
(2) Serviciul Juridic şi Contencios este direct subordonat directorului Direcţiei Juridic, Contencios şi Politici de Personal.
 
Art.68. (1) Serviciul Politici de Personal are următoareleatribuţii specifice:
 
1.asigură, în baza prevederilor legale, managementul resurselor umane;
2.  elaborează propuneri de strategie şi politici de resurse umane;
3.  întocmeşte şi respectă procedurile de lucru din domeniul de activitate;
4.  elaborează, anual sau ori de câte ori se impune, statul de funcţii şi de personal ale Ministerului Tinerelului şi Sportului, conform legii, şi le actualizează atunci când intervin modificări în structura organizatorică, de personal sau în drepturile salariale;
5. verifică şi avizează statele de funcţii ale instituţiilor subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului şi le supune spre aprobare ministrului;
6. întocmeşte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în colaborare cu direcţiile/compartimentele interesate, lucrările necesare organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi pentru ocuparea posturilor din cadrul unităţilor subordonate a căror numire se face prin ordin al ministrului;
7. participă la comisiile de concurs şi la cele de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante din cadrul unităţilor subordonate a căror numire se tace prin ordin al ministrului;
8. întocmeşte în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în colaborare cu direcţiile/compartimentele interesate, lucrările necesare organizării examenului sau concursului de promovare pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului:
9. întocmeşte documentaţia necesară pentru plata indemnizaţiilor de concurs a membrilor comisiilor de concurs şi a celor de soluţionare a contestaţiilor;
10. întocmeşte documentele de angajare/numire, modificare şi de încetare a raporturilor de muncă/de serviciu pentru personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi pentru personalul din cadrul unităţilor subordonate a cărui încadrare se face prin ordin al ministrului, inclusiv stabilirea drepturilor salarialc potrivit legislaţiei în vigoare;
11. întocmeşte documentele privind reîncadrările, indexările salariale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
12.   întocmeşte, actualizează şi gestionează dosarele de personal şi dosarele profesionale ale angajaţilor Ministerului Tineretului şi Sportului şi pe cele ale personalului din cadrul unităţilor subordonate a cărui încadrare se tace prin ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului, asigurând confidenţialitatea datelor cuprinse în acestea:
13.  gestionează fişele de post pentru personalul Ministerului Tineretului şi Sportului şi pentru personalul din cadrul unităţilor subordonate a cărui încadrare se face prin ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului;
14.  verifică şi ţine evidenţa pontajelor lunare primite de la direcţiile/compartimentele aparatului propriu;
15.răspunde de sistemul de salarizare la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului;
16.  întocmeşte lunar statele de plată, declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, respectiv declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi asigură transmiterea acestora către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în termenele prevăzute de lege:
17. transmite Dirccţiei Politici Economice propuneri privind modificarea bugetului pentru domeniul resurselor umane;
18.  stabileşte necesarul lunar de fonduri la titlul „Cheltuieli de personal” la nivelul aparatului propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului;
19. avizează documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor de personal, exclusiv cheltuielile de deplasare, finanţate din bugetul administraţiei publice centrale al aparatului propriu;
20.  avizează notele de fundamentare, precum şi documentele de angajare a cheltuielilor privind perfecţionarea profesională a personalului din cadrul aparatului propriu;
21.   întocmeşte anual planul de formare profesională şi pe cel de perfecţionare profesională şi asigură participarea personalului din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului la programe de formare/perfecţionare profesională. în condiţiilc legii, în baza propunerilor direcţiilor de specialitate;
22.   întocmeşte şi ţine evidenţa fişelor fiscale şi le transmite. în termenul legal stabilit, atât organelor fiscale cât şi salariaţilor din cadrul aparatului propriu;
23.  monitorizează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului şi din cadrul unităţilor subordonate a căror încadrare se face prin ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului şi asigură gestionarea rapoartelor/fişelor de evaluare menţionate;
24.  întocmeşte programarea concediilor de odihnă pentru salariaţii Serviciului Politici de Personal şi ţine evidenţa concediilor de odihnă sau de altă natură pentru salariaţii Ministerului Tineretului şi Sportului şi din cadrul unităţilor subordonate a căror numire se face prin ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului:
25.  monitorizează schimbările intervenite în vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor pentru angajaţii din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului şi din cadrul unităţilor subordonate a căror numire se face prin ordin al ministrului tineretului şi sportului;
26.   se ocupă de înfiinţarea, conform prevederilor legale, a comisiei paritare şi a comisiei de disciplină la nivelul aparatului propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului;
27.    asigură secretariatul comisici constituită în scopul cercetării abaterilor disciplinare ale personalului contractual;
28.  colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcţiilor publice şi al carierei funcţionarilor publici:
29.  întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, potrivit legii:
30.  asigură întocmirea şi transmiterea rapoartelor şi a documentaţiei solicitate de către Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică şi de alte organe ale administraţiei publice, privind activitatea dc resurse umane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
31.  operează în Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor — REVÎSAL înregistrările prevăzute de lege şi asigură depunerea sa potrivit actelor normative în domeniu;
32.  întocmeşte, în condiţiile legii, documentaţia necesară pensionării pentru personalul din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;
33.   întocmeşte şi eliberează, la cerere, documente specifice activităţii de resurse umane, cu respectarea prevederilor legale;
34.   completează, ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu pentru personalul aparatului propriu şi certifică în Nota de lichidare predarea acestora la încetarea raporturilor de muncă/de serviciu;
35.   întocmeşte şi/sau avizează proiectele de ordin ale Ministrului Tineretului şi Sportului pentru aspectele care vizează domeniul său de activitate;
36.  analizează, propune, elaborează şi actualizează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Ministerului Tineretului şi Sportului şi Regulamentul Intern al acestuia, în colaborare cu celelalte direcţii/compartimente de specialitate:
37.   colaborează la întocmirea altor regulamente, ordine, instrucţiuni, precum şi a altor acte cu caracter normativ elaborate de către Ministerul Tineretului şi Sportului;
38.  păstrează registrul cu ordinele emise de către Ministrul Tineretului şi Sportului;
39.    acordă consultanţă de specialitate la solicitarea direcţiilor/compartimentelor din cadrul aparatului propriu şi unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;
40.  participă la controalele efectuate la unităţile subordonate, pe tematică de resurse umane:
41.   participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care Ministerul Tineretului şi Sportului este beneficiar;
42.  calculează şi întocmeşte statele dc plată a rentelor viagere în baza referatelor aprobate de către Ministrul Tineretului şi Sportului şi în baza datelor comunicate de Institului Naţional de Statistică, întocmeşte ordinele de plată pentru virarea acestora în conturile beneficiarilor;
43.  verifică referatele/notele de fundamentare privind premierea sportivilor şi a celorlate catcgorii care beneficiază de aceste drepturi, calculează şi întocmeşte statele de plată a premiilor;
44.   calculează şi întocmeşte statele de plată a indemnizaţiilor de merit în baza documentelor aprobate;
45.  eliberează la cererea beneficiarilor adeverinţe privind veniturile realizate din rente viagere, indemnizaţii de merit;
46.  asigură respectarea legislaţiei în domeniu;
47.  asigură arhivarea documentelor elaborate în cadrul Serviciului Politici de Personal şi le predă în siguranţa la arhiva Ministerului Tineretului şi Spoitului;
48.  îndeplineşte şi alte sarcini care i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare.
(2) Serviciul Politici de Personal este direct subordonai directorului Direcţiei Juridic, Contencios şi Politici de Personal.
Art.69. (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi a sarcinilor care îi revin, Direcţia Juridic, Contencios şi Politici de Personal colaborează cu toate compartimentele funcţionale furnizoare sau beneficiare de informaţii specifice domeniului său dc activitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, cu compartimente similare din administraţia publică centrală şi locală, cu instituţiile subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului, cu instanţele judecătoreşti şi de urmărire penală.