Ministerul Tineretului și Sportului

Direcții - Generale

Direcţia Relaţii Internaţionale, Relaţia cu Parlamentul şi Marketing

ATRIBUŢII
Art.55. (1) Pentru atingerea obiectivelor specifice personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale, Relaţia eu Parlamentul şi Marketing are următoarele atribuţii:
 
A)  – în domeniul relaţii internaţionale:
 
1.   elaborează calendarul de relaţii internaţionale în domeniu şi îl supune spre aprobare ministrului;
2.  fundamentează şi transmite spre avizare Direcţiei Politici Economice proiectul de buget aferent calendarului de relaţii internaţionale:
3.  întocmeşte programele vizitelor oficiale în România ale delegaţiilor străine invitate de minister la nivel de ministru, secretari de stat şi subsecretar de stat precum şi documentaţia aferentă şi le supune spre aprobare ministrului;
4.  pregăteşte documentaţia necesară privind participarea la acţiunile incluse în calendar, pc care o supune spre aprobare ministrului;
5.  formulează propunerile, aprobate de către Ministerul Tineretului şi Sportului, către Ministerul Afacerilor Externe privind includerea în acordurile interguvernamentale a unor prevederi privind colaborarea în domeniu:
6.  se preocupă de diversificarea relaţiilor de colaborare bilaterală şi multilaterală;
7.organizează acţiuni dc reprezentare a României, în baza aprobării ministrului:
8.   asigură legătura şi corespondenţa cu Ministerul Afacerilor Externe, cu alte ministere şi cu misiunile diplomatice ale României din alte ţări sau ale altor ţări în România, cu aprobarea ministrului, inclusiv în ceea cc priveşte deplasarea delegaţiilor oficiale române la competiţiile internaţionale;asigură relaţia cu instituţiile abilitate ale statului în legătură cu documentele diplomatice, consulare, ele.;
9.     perfectează încheierea de acorduri de colaborare, protocoale cu alte instituţii şi organisme internaţionale cu atribuţii în domeniile tineretului şi sportului;
10.  asigură reprezentarea Ministerului Tineretului şi Sportului la grupurile de lucru europene şi internaţionale, în organizaţii şi organisme europene şi internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale în domeniile de activitate ale Ministerului Tineretului şi Sportului;
11.   asigură transpunerea în plan naţional a orientărilor de politică europeană în domeniile tineretului şi sportului;
12.   susţine candidatura României pentru organizarea competiţiilor internaţionale prin misiunile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe.
13.   asigură documentaţia, aprobată de către ministru, pentru angajarea cheltuielilor necesare participării la acţiunile în domeniul tinerelului şi sportului organizate la nivel internaţional şi urmăreşte realizarea acestora;
14.   monitorizează şi evaluează modul de realizare a acţiunilor incluse în calendarul relaţiilor internaţionale;
15.  asigură traducerea corespondenţei internaţionale a Ministerului Tineretului şi Sportului în limitele dc competenţă ale personalului din subordine;
16.   elaborează propuneri privind strategia de dezvoltare a relaţiilor internaţionale în domeniul tineretului şi sportului, de cooperare cu structurile din domeniul tineretului aliniere la strategiile şi politicile de tineret din Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi O.N.U., în colaborare cu direcţiile de specialitate;
17.   elaborează şi prezintă ministrului şi/sau altor factori de decizie, sinteze privind relaţiile internaţionale;
18.  pregăteşte materiale pentru şedinţele comisiilor mixte de colaborare sportivă şi de tineret cu alte ţări şi pentru convorbirile conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului cu delegaţii sau reprezentanţi ai organizaţiilor sportive şi de tineret naţionale sau internaţionale;
19.     pregăteşte documentaţia necesară privind participarea reprezentanţilor Ministerului Tineretului şi Sportului la acţiunile organizate, la conferinţe sportive europene, la alte acţiuni şi reuniuni sportive internaţionale, urmărind transpunerea în practică a concluziilor şi documentelor adoptate;
20.   urmăreşte şi realizează acţiuni de reprezentare a României în organizaţii şi organisme europene şi internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale şi contribuie la promovarea relaţiilor federaţiilor sportive româneşti cu federaţiile sportive internaţionale;
21.  prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, ţine legătura cu misiunile diplomatice ale României în străinătate pentru promovarea delegaţiilor oficiale sportive ale României la acţiuni internaţionale;
22.    menţine legătura cu misiunile străine ale altor ţări acreditate în România. în scopul desfăşurării în condiţii optime a acţiunilor internaţionale cu participarea reprezentanţilor sportului românesc, precum şi al celor din domeniul tineretului;
23.   asigură furnizarea legislaţiei europene din domeniul tineretului şi sportului şi a tuturor documentelor cerute de conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului, elaborate de organismele internaţionale în cele două domenii de activitate;
24.    asigură programul de perfecţionare profesională a personalului din direcţie, conform propunerilor înaintate Direcţici Juridic, Contencios şi Politici de Personal;
25.  elaborează, derulează şi implementează proiecte şi programe interne şi internaţionale stabilite şi aprobate de către ministru şi organizează activităţi de profil cu caracter naţional şi internaţional, asigurându-se în accst fel participarea directă şi pe bază de reciprocitate la manifestări similare peste hotare;
26.   gestionează fonduri publice şi fonduri atrase de la organisme finanţatoare interne şi/sau internaţionale, pe care le alocă pentru susţinerea proiectelor naţionale şi/sau internaţionale de tineret şi sport, cu respectarea condiţiilor de finanţare impuse de către legislaţia în vigoare;
27.   participă la implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care Ministerul Tineretului şi Spoitului este beneficiar;
28.   îndeplineşte şi alte sarcini ce i se repartizează, prin ordin al ministrului, în conformitate cu atribuţiile direcţiei şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.
29. perfectează încheierea de acorduri de colaborare, protocoale cu alte instituţii şi organisme internaţionale cu atribuţii în domeniile tineretului şi sportului;
30. asigură reprezentarea Ministerului Tineretului şi Sportului la grupurile de lucru europene şi internaţionale, în organizaţii şi organisme europene şi internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale în domeniile de activitate ale Ministerului Tineretului şi Sportului;
31. asigură transpunerea în plan naţional a orientărilor de politică europeană în domeniile tineretului şi sportului;
32. susţine candidatura României pentru organizarea competiţiilor internaţionale prin misiunile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe.
 
B)  în domeniul relaţiei cu Parlamentul:
 
1.    colaborează cu Comisiile Parlamentare şi pregăteşte documentaţia pentru participarea reprezentantului ministerului la şedinţele Comisiilor Parlamentare precum şi a Plenului Parlamentului;
2.   păstrează legătura cu Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, urmărind promovarea proiectelor de legi iniţiate de minister şi aprobate de Guvern, către Senat şi Camera Deputaţilor;
3.  asigură informarea demnitarilor din minister în timp util asupra programului şi şedinţelor din Parlament, precum şi asupra participării la Comisiile Parlamentare;
4.    asigură asistenţă de specialitate privind dezbaterea proiectelor de lege în Comisiile Parlamentare sau în Plenul celor două Camere, după caz;
5.   urmăreşte procesul legislativ pentru actele normative aflate în Parlament;
6.  asigură resursele umane necesare în vederea elaborării şi redactării de materiale documentare, referate specifice;
7.  sprijină participarea specialiştilor la seminarii, conferinţe etc. pe probleme specifice activităţii Direcţiei, formarea şi perfecţionarea personalului din subordinea sa;
8.asigură cadrul managerial de desfăşurare a activităţii specifice;
9.  urmăreşte întocmirea programului legislativ al ministerului;
10.colaborează cu structuri guvernamentale şi neguvernamentale;
11.                        elaborează           şi redactează materiale documentare, referate specifice, fişe de urmărire a actelor normative aflate în Parlament;
12.                        întocmeşte          proiecte de răspuns Ia corespondenţa înregistrată la minister, privind activitatea legislativă; puncte de vedere şi amendamente la proiectele de legi aflate în dezbatere.
 
C)  în domeniul marketing:
 
1.promovează imaginea ministerului;
2.  întocmeşte planul de publicitate al instituţiei (medii de difuzare, temporizare, obiective);
3.  elaborează instrumente şi modalităţi de monitorizare a imaginii ministerului;
4.  analizează ofertele publicitare şi identifică cele mai avantajoase forme de promovare (atât din perspectiva impactului asupra pieţei, cât şi din perspectiva preţurilor);
5.  proiectează materialele publicitare (anunţuri, pliante, oferte):
6.  elaborează şi actualizează cataloagele şi materialele de prezentare ale instituţiei (tipărite sau în format electronic);
7.    comandă materiale promoţionale pentru diverse evenimente, orgnizarea de seminarii şi conferinţe;
8.   colaborează cu agenţiile de publicitate şi mass-media în vederea promovării campaniilor ministerului:
9.  urmăreşte rezultatele campaniilor de promovare;
10.coordonează campaniile de marketing;
11.efectuează studii de piaţă:
12.   proiectează chestionare pentru studiul pieţei, efectuează culegeri de date şi prelucrează statistici consecutive aplicării lor, redactează raportul de studiu al pieţei;
13. întocmeşte rapoarte cu privire la evoluţiile macroeconomice, prognoze şi implicaţiile lor asupra politicii organizaţionale referitoare la resursele materiale şi umane;
14. coordonează modul dc realizare şi promovare a site-ului Ministerului Tineretului şi Sportului, alături de responsabilii de comunicare;
15. asigură implementarea politicii de marketing;
16. îndeplineşte orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici.
 
D) în domeniul comunicare:
 
a)   comunică din oficiu următoarele informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001:
1.actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ministerului;
2.  structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al ministerului;
3.  numele şi prenumele persoanelor din conducerea ministerului şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
4.  coordonatele de contact ale ministerului, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax. adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
5.  sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
6.  programele şi strategiile proprii;
7.  lista cuprinzând documentele de interes public;
8.  lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
9.   modalităţile de contestare a deciziilor ministerului în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
b)  publică şi actualizează anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute mai sus.
c)  dă din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a 11-a.