Ministerul Tineretului și Sportului

Direcții - Sport

Direcţia Politici, Strategii şi Performanţă Sportivă

ATRIBUŢII
Art.57. (1) Direcţia Politici Strategii şi Performanţă Sportivă are obligaţia să urmărească şi să contribuie la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, specifice domeniului său de activitate.
(2)  Direcţia Politici Strategii şi Performanţă Sportivă are următoarele atribuţii specifice:
I.  elaborează, în colaborare cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerului proiectul Strategiei generale de organizare şi dezvoltare a activităţii de educaţie fizică şi sport din România;
2.  elaborează. în colaborarc cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerului proiectul Planului dc acţiune privind implementarea Strategiei generale dc organizare şi dezvoltare a activităţii de educaţie fizică şi sport din România;
3.  după aprobarea Strategiei generale şi a Planului de acţiune evaluează şi prezintă ministrului tineretului şi sportului rapoarte anuale privind stadiul implementării acestora:
4.  elaborează şi propune spre aprobare programe sportive de utilitate publică pe perioade scurte, medii sau de lungă durată: monitorizează derularea acestora, le evaluează şi face propuneri de optimizare a conţinutului programelor:
5.   fundamentează şi propune spre aprobare proiecte de actc normative care privesc activitatea sportivă de performanţă:
6.  organizează şi urmăreşte aplicarea legilor, a hotărârilor Guvernului şi actelor administrative emise de Ministerul Tineretului şi Sportului, referitoare la activitatea sportivă de către federaţiile sportive naţionale cu care ministerul a încheiat contracte anuale de finanţare;
7.  colaborează la elaborarea normelor de folosirea a mijloacelor materiale şi de reglementare a unor probleme financiare în activitatea sportivă. în limitele sale de competenţă;
8.  colaborează la fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului ministerului, în limitele sale dc competenţă;
9.   colaborează la elaborarea programelor ministerului în domeniul investiţiilor, reparaţiilor capitale şi a dotărilor necesare în domeniul sportului;
10.  colaborează la soluţionarea petiţiilor şi solicitărilor de informaţii de interes public adresate ministerului, care vizează sfera sa de competenţă;
I I. exercită supravegherea şi controlul federaţiilor sportive naţionale, în limitele de competenţă stabilite de dispoziţiile legale în vigoare;
1.    analizează, avizează şi prezintă propuneri privind solicitările de atribuire a Certificatului de identitate sportivă şi a Numărului de identificare, respectiv înscrierea în Registrul sportiv a federaţiilor sportive naţionale şi ligilor profesioniste;
2.    propune, în condiţiile prevăzute de lege, suspendarea temporară a Certificatului de identitate sportivă, revocarea recunoaşterii funcţionării, sau radierea din Registrul sportiv, a federaţiilor sportive naţionale şi ligilor profesioniste, ca urmare a nerespectării scopului şi obiectului de activitate prevăzute în statutele şi actele constitutive ale acestora;
3.     fundamentează şi prezintă spre aprobare cuantumul sumelor din bugetul ministerului alocate anual federaţiilor sportive naţionale:
4.    verifică şi avizează contractele de finanţare încheiate cu federaţiile sportive naţionale;
5.    urmăreşte derularea şi realizează evaluarea trimestrială a programelor sportive ale federaţiilor sportive naţionale finanţate prin contract de către minister;
6.      realizează trimestrial evidenţa, sinteza, analiza şi raportarea indicatorilor şi obiectivelor programelor sportive ale federaţiilor sportive naţionale finanţate prin contract de către minister;
7.     analizează şi avizează solicitările privind modificarea contractelor de finanţare a federaţiilor sportive naţionale, încheiate cu Ministerul Tineretului şi Sportului;
8.     întocmeşte repartizarea lunară a sumelor din bugetul ministerului pentru federaţiile sportive naţionale. în baza solicitărilor acestora, cu încadrarea în prevederile trimestriale aprobate:
9.    analizează şi prezintă propuneri privind avizarea afilierii federaţiilor sportive naţionale sau a altor organizaţii cu profil sportiv la federaţiile sportive internaţionale şi/sau la alte foruri continentale sau mondiale;
10.   analizează şi prezintă propuneri privind autorizarea desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale, conform prevederilor legale în vigoare;
11.  analizează şi prezintă propuneri privind autorizarea participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale şi europene, precum şi la campionatele regionale;
12.  analizează şi prezintă propuneri privind recunoaşterea oficială a practicării unei ramuri dc sport în România şi îndeplinirea condiţiilor necesare pentru înfiinţarea unei federaţii sportive naţionale;
13.  elaborează şi prezintă spre aprobare ..Nomenclatorul ramurilor de sport oficial recunoscute în România’’
14.   analizează şi prezintă propuneri privind solicitările federaţiilor sportive naţionale pentru
primirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat a unor bunuri imobile din administrarea ministerului;
15.    analizează şi prezintă propuneri privind premierea sportivilor, colectivelor tehnice şi a
personalului salariat al federaţiilor sportive naţionale care a obţinut performanţe deosebite la competiţiile sportive naţionale oficiale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
16.  colaborează cu Agenţia Naţională Anti-Doping pentru derularea programului de efectuare a probelor doping finanţate din veniturile proprii ale ministerului;
17.  colaborează, în limitele stabilite de Ministrul Tineretului şi Sportului, cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în vederea finanţării şi derulării programelor privind pregătirea şi participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice. Jocurile Olimpicc de Tineret. Festivalul Olimpic al Tineretului European, precum şi pentru promovarea valenţelor educative ale sportului şi olirnpismului;
18.  analizează şi prezintă propuneri privind aprobarea cererilor de acordare a rentei viagere şi a indemnizaţiei de merit conform prevederilor legale în vigoare;
19.   analizează şi prezintă propuneri privind acordarea distincţiilor şi titlurilor sportive, altele decât cele stabilite prin lege;
20.   coordonează, supraveghează şi controlează. în limitele sale de competenţă, activitatea. în domeniul sportului, a cluburilor sportive din subordinea ministerului şi a complexurilor sportive naţionale, denumite în continuare CS şi CSN;
21.  primeşte solicitări, analizează şi întocmeşte graficul de utilizare a spaţiilor de cazare din CSN.
22.   elaborează şi prezintă propuneri pentru stabilirea criteriilor de evaluare a activităţii CS şi CSN;
23.  fundamentează şi prezintă propuneri privind nivelul de finanţare anuală a CS şi CSN, pe baza prelucrării datelor cuprinse în sistemul informaţional şi a aplicării criteriilor de evaluare a activităţii;
24. analizează şi avizează bugetele de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a fondurilor din bugetul ministerului pentru CS şi CSN:
25. întocmeşte repartizarea lunară a sumelor aprobate pentru CS şi CSN. în baza solicitărilor acestora şi cu încadrarea în prevederile bugetare trimestriale;
26.  urmăreşte şi verifică modul de aplicare a strategiilor de dezvoltare pe ramuri de sport în cadrul CS:
27.  analizează şi prezintă propuneri în legătură cu cererile privind înfiinţarea, funzionarea, schimbarea de denumire sau desfiinţarea CS, inclusiv a secţiilor pe ramură de sport din cadrul acestora.
28.  întocmeşte, analizează, actualizează evidenţa structurii organizatorice a CS;
29.  analizează şi avizează solicitările CS şi CSN cu privire la cedarea sau preluarea unor obiective de patrimoniu din cadrul acestora.
30.  colaborează la elaborarea normelor de folosire a mijloacelor materiale şi de reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, în limitele sale de competenţă;
31.  colaborează la soluţionarea petiţiilor şi solicitărilor de informaţii de interes public, adresate ministerului, care vizează sfera sa de competenţă;
32.   asigură managementul execuţiei bugetare, in limita de competenta şi responsabilitate, prin întocmirea si avizarea documentelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din bugetul ministerului pentru activitatea sportivă, derulate prin direcţie;
33.   fundamentează şi/sau avizează, după caz. proiectele de ordine ale ministrului tineretului şi sportului, specifice domeniului de activitate al direcţiei;
34.  participă la elaborarea şi avizarea internă a proiectelor de acte normative;
35.  asigură evidenţa documentelor intrate şi ieşite din direcţie;
36.    selecţionează. îndosariază şi transmite spre păstrare arhivei ministerului documentele elaborate în cadrul direcţiei, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
37.   colaborează cu celelalte direcţii, servicii şi compartimente din cadrul ministerului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
38.  îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare;