Ministerul Tineretului și Sportului

Direcții - Sport

Direcţia Structuri şi Instituţii Publice pentru Sport

ATRIBUŢII
Art.56. (1) Direcţia Structuri Sportive şi Instituţii Publice pentru Sport are obligaţia să urmărească şi să contribuie la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, specifice domeniului său de activitate.
(2)   Direcţia Structuri Sportive şi Instituţii Publice pentru Sport are următoarele atribuţii specifice:
1.participă la elaborarea proiectului Strategiei generale de organizare şi dezvoltare a activităţii de educaţie fizică şi sport din România şi a Planului de acţiune privind implementarea acesteia:
2.   coordonează , supraveghează şi controlează, în limitele sale de competenţă, activitatea în
domeniul sportului, a direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret şi a municipiului Bucureşti, Centrului
Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor şi Muzeului Sportului, denumite în continuare DJST, CNFPA, MS.
3.  organizează şi urmăreşte aplicarea legilor, a hotărârilor Guvernului şi actelor administrative emise de minister, referitoare la activitatea sportivă de către DJST, CNFPA, MS;
4.   elaborează şi prezintă propuneri pentru stabilirea criteriilor de evaluare a activităţii. în
domeniul sportului a DJST, CNFPA, MS;
5.  fundamentează şi prezintă propuneri privind nivelul de finanţare anuală a DJST. CNFPA, MS, pe baza prelucrării datelor cuprinse în sistemul informaţional şi aplicării criteriilor de evaluare a
activităţii;
6.  analizează şi avizează bugetele de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a fondurilor din bugetul ministerului pentru DJST, CNFPA, MS;
7.   întocmeşte repartizarea lunară a sumelor aprobate pentru DJST, CNFPA, MS, în baza
solicitărilor acestora şi cu încadrarea în prevederile bugetare trimestriale;
8.  participă, în limitele sale de competenţă, la fundamentarea, elaborarea şi stabilirea normelor privind formarea, perfecţionarea şi avansarea antrenorilor:
9.  analizează şi avizează solicitările DJST, CNFPA, MS, cu privire la cedarea sau preluarea unor obiective de patrimoniu de către acestea;
10.  colaborează la elaborarea normelor de folosirea a mijloacelor materiale şi de reglementare a unor probleme financiare în activitatea sportivă, în limitele sale de competenţă;
11.  colaborează la fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului ministerului. în limitele sale de competenţă;
12.   colaborează la elaborarea programelor ministerului în domeniul investiţiilor, reparaţiilor
capitale şi a dotărilor necesare în domeniul sportului;
13.  colaborează la soluţionarea petiţiilor şi solicitărilor dc informaţii de interes public adresate ministerului, care vizează sfera sa de competenţă;
14.  elaborează şi prezintă spre aprobare proiecte de acte normative şi norme privind organizarea activităţii sportive a DJST;
15.  sprijină organizarea competiţiilor interne şi internaţionale în teritoriu; urmăreşte derularea activităţilor sportive cuprinse în calendarele DJST;
16. urmăreşte modul în care DJST se implică, sprijină, supraveghează şi controlează. în limitele prevederilor legale în vigoare, activitatea structurilor sportive din judeţ;
17. monitorizează şi evaluează colaborarea dintre DJS. federaţiile sportive naţionale şi asociaţiile judeţene pe ramură de sport, cu privire la organizarea competiţiilor locale, judeţene, naţionale sau. după caz. internaţionale;
18. colaborează la elaborarea programului de investiţii, reparaţii capitale şi dotări pentru DJST. CNFPA, MS;
19. elaborează şi prezintă propuneri privind nivelul fondurilor din bugetul ministerului pentru DJST. CNFPA. MS (domeniul sport);
20. fundamentează şi/sau avizează, după caz, proiectcie de ordine ale ministrului tineretului şi sportului, specifice domeniului de activitate al direcţiei:
21. elaborează şi supune spre aprobare, contractul cadru de finanţare a structurilor sportive de drept privat, altele decât federaţiile sportive naţionale de către DJST;
22. elaborează şi prezintă spre aprobare activităţi de dezvoltare a fondului documentar al ministerului prin promovarea achiziţionării de cărţi şi alte publicaţii, materiale audio-video. servicii editoriale şi altele asemenea;
23. asigură şi răspunde de editarea anuală a lucrării statistice oficiale a ministerului „Anuarul Sportului”;
24. organizează şi coordonează activităţile de înregistrare în „Registrul sportiv” a datelor privind structurile sportive din România, atât pe suport hârtie câl şi în format electronic;
25. organizează şi coordonează activităţile de înregistrare în „Registrul Bazelor Sportive” a datelor privind structurile sportive din România, atât pe suport hârtie cât şi în format electronic;
26. reprezintă Ministerul în relaţiile cu Institutul Naţional de Statistică pentru realizarea seriilor de dale cuprinse în „Anuarul statistic al României” şi cu compartimentele de specialitate din alte instituţii şi organizaţii centrale ale statului pentru asigurarea datelor privitoare la sport din domeniile: istoric, documentare, editare carte;
27. asigură managementul execuţiei bugetare. în limita de competenţă şi responsabilitate, prin întocmirea şi avizarea documentelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din bugetul ministerului pentru activitatea sportivă, derulate prin direcţie;
28.  elaborează şi prezintă spre aprobare criterii de evaluare a activităţii sportive pentru cluburile sportive şi fundaţiile care solicită recunoaşterea calităţii de utilitate publică;
29. analizează şi prezintă propuneri, după aplicarea criteriilor de evaluare, privind recunoaşterea calităţii de utilitate publică a cluburilor sportive şi/sau fundaţiilor solicitante ministerului pentru activitatea sportivă, derulate prin direcţie;
30. participă la elaborarea şi avizarea internă a proiectelor de acte normative;
31. asigură evidenţa documentelor intrate şi ieşite din direcţie;
32. selecţionează. îndosariază şi transmite spre păstrare arhivei ministerului documentele elaborate în cadrul direcţiei, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
33. colaborează cu celelalte direcţii, servicii şi compartimente din cadrul ministerului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
34. îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare.