Ministerul Tineretului și Sportului

Direcții - Generale

Biroul de Audit Public Intern

ATRIBUŢII
Art.52. Biroul de Audit Public Intern are următoarele atribuţii specifice
1.asigură consilierea destinată să îmbunătăţească sistemele şi activităţile Ministerului Tineretului şi Sportului;
2.sprijină conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului în identificarea şi evaluarea riscurilor contribuind la îmbunătăţirea sistemelor de management al riscurilor, respectiv supraveghează şi evaluează eficacitatea acestui sistem;
3.  ajută instituţia să menţină un sistem de control adecvat prin evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestuia, contribuind ia îmbunătăţirea lui continuă;
4.   elaborează proiectul planului anual de audil public intern;
5.  execută misiuni de audit public intern la structurile din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, la unităţile subordonate care nu au compartimente proprii de audit şi la compartimentele de audil ale unităţilor subordonate, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
6.auditează tară a se limita la acestea, cel puţin o dată la trei ani, următoarele:
- angajamentele bugetare şi legale din care derivă, direct sau indirect, obligaţii de plată;
- plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
- vânzarea, gajarea. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale;
- concesionarea sau închirierea dc bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale;
- constituirea veniturilor publice, respectiv modul dc autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
- modul în care se face fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi cum se alocă creditele bugetare;
- modul în care este organizat sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia, ca principal instrument de cunoaştere, gestiune şi control patrimonial şi al rezultatelor obţinute;
- modul în care este organizat sistemul de luare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii deciziilor;
- structura sistemelor de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
- sistemele informatice;
- sistemul de luare a deciziilor;
7.  informează conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului, despre recomandările neînsuşite de conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
8.  raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit şi propune măsuri în consecinţă:
9.  elaborează raportul anual al activităţii de audit. în condiţiile legii;
10.    în cazul identificării unor iregularităţi, sau posibile prejudicii, înştiinţează de îndată conducerea ministerului, pentru a putea fi sesizate organele abilitate;
11.   participă la acţiuni suplimentare faţă de planul de audit, respectiv misiuni de audit ad-hoc, dispuse de conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului;
12.   respectă codul de etică al auditorului intern aprobat prin ordinul Ministrului Finanţelor Publice;
13.  creează şi întreţine baza de date centralizată privind activitatea de audit public intern, precum şi rezultatele obţinute:
14.  păstrează evidenţa documentelor intrate şi ieşite la nivelul biroului; selecţionează, îndosariază şi transmite, spre păstrare, arhivei Ministerului Tineretului şi Sportului documentele prevăzute de lege;
15.îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează de către ministru;
16.  auditează activităţile economico - financiare desfăşurate în cadrul Minislerului Tineretului şi Sportului;
17.  coordonează şi controlează organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern la unităţile aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;
Art.53. (1) Biroul de Audit Public Intern coordonează şi controlează organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern şi la instituţiile aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului;
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi a sarcinilor care îi revin, Biroul de Audit Public Intern colaborează cu toate compartimentele funcţionale furnizoare sau beneficiare de informaţii specifice domeniului său de activitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi cu reprezentanţii Curţii de Conturi a României;
(3) Biroul Audit Public Intern este direct subordonat Ministrului Tineretului şi Sportului.