Ministerul Tineretului și Sportului

Metodologia de înscriere, selecţie şi participare în cadrul proiectului studenţesc “Universitatea de Vară 2019”

Evenimente

Metodologia de înscriere, selecţie şi participare în cadrul proiectului studenţesc “Universitatea de Vară 2019”

Cap. I. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezenta metodologie reglementează modalitatea de înscriere, selecţie şi participare a studenţilor în cadrul proiectului “Universitate de Vară  2019” – 3 module denumit în continuare proiectul.

Art. 2. Informaţii privind proiectul:

(1) Modalitate de desfăşurare: 3 module, după cum urmează:

M1 – Leadership

M2 – Antreprenoriat

M3 – Dezvoltare personală şi profesională

 (2) Scop: Sprijinirea studenţilor în dobândirea de abilităţi, deprinderi, cunoştiinţe elementare în vederea integrării în societate.

(3) Obiective specifice:

O.1 Creșterea gradului de însușire a competențelor: leadership, antreprenoriat, dezvoltare personală şi profesională pentru 90 studenţi pe parcursul a 6 zile.

O.2 Creșterea gradului de participare la cele 3 module a 90 studenţi, pe parcursul a 6 zile.

(4) Tip proiect: tabără de formare;

(5) Grup ţintă: studenţi;

(6) Organizator: Direcţia Activităţi pentru Studenţi şi Tabere din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului (MTS);

(7) Program MTS: Programul pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineri în special studenţi – P4;

(8) Loc de desfăşurare: Judeţul Constanţa, Vama Veche.

(9) Perioada de desfășurare:

M1 – Leadership  24-30.08.2019

M2 – Antreprenoriat 24-30.08.2019

M3 – Dezvoltare personală şi profesională 24-30.08.2019

Art. 3. Participarea studenţilor în cadrul proiectului se realizează pe bază de selecţie; se vor selecta

 30 de studenţi/modul.

Cap. II. PARTICIPAREA STUDENŢILOR PE BAZĂ DE SELECŢIE

Subcapitolul 1. Condiţii de participare. Documente necesare şi modalitatea de înscriere

 Art. 4 . Condiţii obligatorii  de participare:

(1) Documentele necesare participării la ”Universitatea de Vară 2019”:

a) să aibă cetăţenie română sau rezidență pe teritoriul României;

b) să fie studenţi cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani;

c) să dețină act de identitate valabil şi carnet de student avizat şi semnat la zi;

d) să aibă act doveditor din care să reiasă că este rezident legal pe teritoriul României;

e) depunerea formularului de candidatură, până la data stabilită prin apelul de înscriere.

(2) Actele menționate la alin. (1), lit,(b), (c) și/sau (d) vor fi transmise în perioada confirmării participării, în cazul selectării; în caz contrar, persoana în cauză este descalificată.

Art. 5. În vederea participării la selecţie se va completa Formularul de candidatură online conform Anexei 3.

Subcapitolul 2 – Criterii de selecţie

Art.6. Pentru a fi eligibili candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) Studenţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, la data începerii modulului pentru care a aplicat;

b) Să completeze Formularul de candidatură, conform Anexei 3, în termenul stabilit prin anunț;

c) aplice doar pentru un singur modul, în caz contrar fiind descalificat;

d) Selecția va fi realizată în ordinea înscrierii, în limita locurilor disponibile pentru fiecare modul. Studenţii candidați înscriși peste limita celor 30 de locuri/ modul vor fi incluși intr-o listă de rezervă;

e) Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 7.  (1) Evaluarea se realizează în baza formularului de candidatură online de către Comisia de selecţie.

Subcapitolul 3 – Comisiile de evaluare şi selecţia candidaţilor

Art. 8. Evaluarea aplicaţiilor depuse se face de către Comisia de selecţie înfiinţată în baza unei Note aprobate de către Secretarul de Stat. Comisia de selecție se organizează la nivelul DAST, din care vor face parte angajaţii direcţiei.

Art. 9.  Atribuţiile Comisiei de selecţie:

(1) evaluează aplicaţiile pe baza criteriilor menţionate în prezenta metodologie;

(2) verifică documentele depuse;

(3) întocmeşte tabelul centralizator aferent.

Art. 10. (1) Candidaţii care nu respectă prevederile art. 4, art. 5 și art. 6 nu vor fi selectați; Pentru a putea fi admiși, candidaţii trebuie să îndeplinească criteriile menționate în Formularul de înscriere;

(2) Admiterea se face în limita locurilor disponibile.

Art. 11. (1) Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia de a comunica participarea sau renunţarea la modulul pentru care au aplicat în termen de 48 ore de la afişarea rezultatelor finale, și de a transmite documentele prevăzute la art. 4, alin. (1), lit, (b),(c) și/sau (d); în caz contrar vor fi descalificați.

(2) În cazul în care un candidat declarat admis renunţă la participare sau nu confirmă participarea, acesta va fi înlocuit cu un alt candidat, aflat pe lista de rezervă.

Subcapitolul 4 – Perioada de înscriere, evaluare, depunere contestaţii şi afişare rezultate

Art. 13. Perioada de înscriere candidaţi, evaluare aplicaţii, afişare rezultate finale se va face astfel:

(1) perioada de înscriere candidaţi:  24 iulie-04 august 2019

(2) evaluare aplicaţii:  05-07 august 2019

(3) afişare rezultate selecţie: 07 august 2019

(4) confirmare/renunţare persoane admise: 07-09 august 2019.

Cap. III DISPOZIŢII FINALE

Art. 14. Perioadele menţionate la art. 13 pot fi modificate, din motive întemeiate, în baza unei Note a DAST şi aprobate de Secretarul de Stat.

Art. 15. În cazul în care locurile nu vor fi completate, pe baza unei Note a DAST, acestea vor fi completate cu alţi participanţi desemnați din cadrul CCS/CCSS Tei, ONG-uri, alţi invitaţi în conformitate cu tema propusă.

Art. 16. Prevederile Metodologiei se vor publica pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului şi vor fi duse la îndeplinire de către DAST şi de persoanele participante în cadrul proiectului “Universitatea de Vară  2019” .

Art. 17. Participanții selectați vor lua la cunoștință și vor semna un regulament privind desfășurarea proiectului “Universitatea de Vară 2019”. Participanților, la fiecare modul, li se vor acorda diplome de participare prin care li se vor recunoaște și atesta competențele dobândite.