Ministerul Tineretului și Sportului

Anunt - Erata privind atribuirea contractului de achizitie publica/ Servicii de formare profesionala/ Curs Expert Accesare Fonduri Europene

Informare publică - Anunțuri achiziții publice

Anunt - Erata privind atribuirea contractului de achizitie publica/ Servicii de formare profesionala/ Curs Expert Accesare Fonduri Europene

ANUNŢ ERATA

Privind clarificari la proceduria de selecţie internă de oferte în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de „ Servicii de formare profesională”, în cadrul proiectului „Curs Expert Accesare Fonduri Europene”

31.10.2014

 Având în vedere Anunţul – Invitaţie participare cu nr. 1453/29.10.2014 şi Documentaţia de atribuire cu nr. 1454/29.10.2014, privind atribuirea contractului de achiziţie publică de „ Servicii de formare profesională”, în cadrul proiectului „Curs Expert Accesare Fonduri Europene”, publicate pe site- ul www.mts.ro la data de 29.10.2014, Ministerul Tineretului şi Sportului revine cu urmatoarele clarificari:

1. La Fisa de date a achizitiei – pag. 7 „Cerinta nr. 1 – informatii privind capacitatea tehnica – Modalitati de indeplinire, se modifica si va avea urmatorul continut:

„Participarea la procedura de achiziţie este permisă tuturor operatorilor economici, indiferent de naţionalitate, autorizati de către Autoritatea Naţională pentru Calificări – A.N.C. (fostul Consiliu Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – C.N.F.P.A.). Autorizările prezentate de către ofertanţi pentru cursul de perfectionare ofertat trebuie să fie valabile la data depunerii ofertei şi să fie valabile pe toată durata de derulare a contractului, respectiv pe toată durata de derulare a cursurilor.

Ca şi cerinţă minimă privind capacitatea tehnică a operatorului economic se solicită ca acesta să fi organizat cel puţin un curs de formare profesională complet, finalizat cu organizarea examenului şi eliberarea Certificatului de absolvire.

În acest sens, operatorul economic trebuie să prezinte următoarele documente, care reprezintă cerinţe minime de calificare:

– Declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în in ultimul an ( respeciv anul 2013) şi a contractelor în derulare la data depunerii ofertelor – Formularul nr.9

Cerinţă minimă:

Operatorii economici sunt obligaţi să depună dovada îndeplinirii cerinţei minime de realizare a cel puţin unui curs de formare profesională acreditat de A.N.C, indiferent de calificare sau de nivelul calificării, respectiv copie lizibila cu mentiunea ,, Conform cu originalul,, dupa cel putin un proces verbal al comisiei de examinare incheiat cu ocazia sustinerii examenului de absolvire al unui program de formare profesionala(calificare/specializare/perfectionare) inregistrat la Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala.

– Celelalte prevederi raman neschimbate.

 

2. La Caietul de sarcini – titlul va avea urmatorul continut:” SPECIFICAŢII TEHNICE pentru achiziţia de  “ Servicii de formare profesionala”, in cadrul proiectului “Curs expert accesare fonduri europene”prestate în Municipiul Bucuresti  în perioada 07 noiembrie – 07 decembrie 2014.

 3. La Caietul de sarcini – tabel – coloana 4, se completeaza astfel: Locul de desfasurare al serviciilor de formare profesionala, este asigurat de catre autoritatea contractanta.

 4. La Caietul de sarcini – punclul 1, litera f): se abroga.

Celelalte prevederi ale Caietului de sarcini raman neschimbate.

 

Descarca aici Anunt – Erata privind clarificari la proceduria de selecţie internă de oferte în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de „ Servicii de formare profesională”, în cadrul proiectului „Curs Expert Accesare Fonduri Europene”