Ministerul Tineretului și Sportului

ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA

Informare publică - Anunțuri achiziții publice

ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE CURSURI DE FORMARE PROFESIONALA

ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Ministerul Tineretului si Sportului, cod fiscal: 26604620,, cu sediul in Bucuresti, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, cod postal 020954, telefon 0213076417, fax 0213076418, organizeaza in data de 30.10.2017, ora 11:00 la sediul autoritatii contractante, deschiderea de oferte, pentru Achizitia publica de Servicii de formare profesionala (curs) – “Facilitator dezvoltare comunitara” si “Comunicare manageriala” pentru un numar total de 125 persoane (cursanti), achizitie impartita pe 4 (patru) loturi, doua loturi pentru curs de “Facilitator dezvoltare comunitara” si doua loturi pentru curs de “Comunicare manageriala” care se va desfasura in Municipiul Bucuresti.

Astfel, pe aceasta cale invitam toti operatorii economici ce corespund cerintelor solicitate prin Documentatia de atribuire, interesati de depunerea unei oferte in acest sens, sa participe la “procedura simplificata proprie”, desfasurata conform procedurii simplificate proprie pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in anexa nr.2 din LEGEA nr.98/2016 privind achizitiile publice aprobata de ordonatorul de credite aplicata in vederea atribuirii contractului de servicii pentru achizitia publica de: SERVICII DE FORMARE. Documentatia de atribuire (fisa de date a achizitiei publice, caietul de sarcini, clauze contractuale obligatorii – proiect contract si DUAE (document unic de achizitie European) poate fi descarcata de pe pagina web: www.mts.ro.

Denumirea contractului de achizitie publica

“Servicii de formare profesionala”

Tipul contractului

Servicii

Categoria de servicii

Servicii din categoria celor incluse in anexa 2 din LEGEA 98/2016

Cod CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesionala (Rev.2)

Valoarea estimată a achizitiei (Lotul 1 + Lotul 2 + Lotul 3 + Lotul 4) fără TVA: 39250 lei

(valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor) Moneda: RON

Valoarea estimata a achizitiei pentru Lotul 1 fara TVA: 5250 lei

Valoarea estimata a achizitiei pentru Lotul 2 fara TVA: 12600 lei

Valoarea estimata a achizitiei pentru Lotul 3 fara TVA: 7000 lei

Valoarea estimata a achizitiei pentru Lotul 4 fara TVA: 14400 lei

 • Valoarea estimata de: 5250 lei fara TVA reprezinta valoarea estimata a Lotului 1, pentru un numar de 15 persoane, valoare in functie de care se vor elabora si evalua ofertele pentru Lotul 1, respectiv valoarea maxima pana la care se pot elabora ofertele si pentru care se incheie contractul pentru Lotul 1;
 • Valoarea estimata de: 12600 lei fara TVA reprezinta valoarea estimata a Lotului 2, pentru un numar de 42 persoane, valoare in functie de care se vor elabora si evalua ofertele pentru Lotul 2, respectiv valoarea maxima pana la care se pot elabora ofertele si pentru care se incheie contractul pentru Lotul 2;
 • Valoarea estimata de: 7000 lei fara TVA reprezinta valoarea estimata a Lotului 3, pentru un numar de 20 persoane, valoare in functie de care se vor elabora si evalua ofertele pentru Lotul 3, respectiv valoarea maxima pana la care se pot elabora ofertele si pentru care se incheie contractul pentru Lotul 3;
 • Valoarea estimata de: 14400 lei fara TVA reprezinta valoarea estimata a Lotului 4, pentru un numar de 48 persoane, valoare in functie de care se vor elabora si evalua ofertele pentru Lotul 4, respectiv valoarea maxima pana la care se pot elabora ofertele si pentru care se incheie contractul pentru Lotul 4;

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

 Obiectul contractului:

 Achizitia publica de Servicii de formare profesionala (curs) – “Facilitator dezvoltare comunitara” si Comunicare manageriala” pentru un numar total de 125 persoane (cursanti), achizitie impartita pe 4 (patru) loturi, doua loturi pentru curs de “Facilitator dezvoltare comunitara” si doua loturi pentru curs de “Comunicare manageriala” care se va desfasura in Municipiul Bucuresti, după cum urmează:

 • LOT 1 – Achizitia de Servicii de formare (curs) – “Facilitator dezvoltare comunitara” in Municipiul Bucuresti, pentru un numar de 15 persoane (cursanti), o grupa de 15 persoane, in perioada 16 – 21 noiembrie 2017, perioada de desfasurare 40 ore (in care este inclusa si examinarea);
 • LOT 2 – Achizitia de Servicii de formare (curs) – “Facilitator dezvoltare comunitara” in Municipiul Bucuresti, pentru un numar de 42 persoane (cursanti), o grupa de 42 persoane, in perioada 16 – 21 noiembrie 2017, perioada de desfasurare 40 ore (in care este inclusa si examinarea);
 • LOT 3 – Achizitia de Servicii de formare (curs) – “Comunicare manageriala” in Municipiul Bucuresti, pentru un numar de 20 persoane (cursanti), o grupa de 20 persoane, in perioada 16 – 21 noiembrie 2017, perioada de desfasurare 40 ore (in care este inclusa si examinarea);
 • LOT 4 – Achizitia de Servicii de formare (curs) – “Comunicare manageriala” in Municipiul Bucuresti, pentru un numar de 48 persoane (cursanti), o grupa de 48 persoane, in perioada 16 – 21 noiembrie 2017, perioada de desfasurare 40 ore (in care este inclusa si examinarea).

Durata contractului:

Durata contractului este de 30 de zile de la data atribuirii contractului.

Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare (atribuire):

„Procedura simplificata proprie”, pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in anexa nr.2 din LEGEA nr.98/2016 privind achizitiile publice aprobata de ordonatorul de credite.

Tip de finantare: Buget de stat

Limba in care se redacteaza oferta: limba romana

Adresa la care se transmit ofertele: la sediul – Ministerului Tineretului si Sportului, str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, Bucuresti, la Registratura. Program: luni-joi: intre orele 08:00-16:30 si vineri: intre orele 08:00-14:00.

Data limita pentru depunerea ofertei: 30.10,2017, ora 10:00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 30.10.2017, ora 11:00, la sediul autoritatii contractante, respectiv Ministerul Tineretului si Sportului, situat in str. Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucuresti.

Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: prin punerea la dispozitia oricarui operator economic interesat de pe site-ul autoritatii contractante – www.mts.ro.

Adresa de deschidere a ofertelor: Ministerul Tineretului si Sportului, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucuresti.

Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitatea a ofertei este de 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Conditii de participare

MODALITATI DE PREZENTARE A OFERTEI

Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea finaciara vor fi introduse in 3 plicuri distincte. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copiile in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si daca este cazul cu “COPIE”. Fiecare din aceste plicuri va contine documentele referitoare la eligibilitate si calificare, documentele propunerii tehnice si pe cele ale propunerii financiare.

Cele trei plicuri se vor introduce intr-un plic exterior netransparent, care va fi inchis corespunzator si sigilat; plicul exterior va fi marcat cu adresa autoritatii contractante: MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI – Bucuresti, str. Vasile Conta, nr.16, sector 2 si cu inscriptia: “A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 30.10.2017, ORA 11:00”  si care va fi insotit de Documente introduse la randul lor intr-un plic marcat corespunzator, respectiv “Documente care insotesc oferta”, astfel:

 • Scrisoare de inaintare;
 • Documentul privind garantia de participare in forma solicitata la sectiunea III.1.1.a;
 • Imputernicire din partea firmei pentru participarea unui reprezentant la sedinta de deschidere (pentru participarea la procedura simplificata proprie reprezentantii ofertantilor se vor legitima cu BI/CI);

 Propunerea tehnica:

 • Ofertantul va elabora propunerea tehnica în conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini, distinct pentru fiecare Lot in parte la care doreste sa participe, descriind detaliat modul de indeplinire a tuturor cerintelor minimale solicitate in caietul de sarcini, in vederea realizarii achizitiei de servicii de formare (curs) – “Facilitator dezvoltare comunitara” si/sau “Comunicare manageriala”.

Propunerea financiara:

 • Operatorii economici vor depune Propunerea financiara, distinct pentru fiecare Lot in parte, respectiv ofertantul va prezenta o propunere financiara pentru fiecare lot din cele 4 la care doreste sa participe;
 • Ofertele se calculeaza pentru intreaga cantitate pe fiecare lot si includ toate cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor solicitate;
 • Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de prestari servicii, cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare;
 • Propunerea financiară va fi exprimată in lei (RON), distinct pentru fiecare lot in parte.

Operatorii economici pot sa prezinte oferte pentru unul sau mai multe loturi, în fiecare caz având obligaţia să prezinte oferte distinct pentru fiecare lot în parte;

 Cerintele minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara, precum si la capacitatea tehnica si/sau profesionala: Conform documentatiei de atribuire.

Criteriu de atribuire: Raport Calitate-Pret

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in termen de 24 de ore, in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, conform cap VI.3) din Fisa de Date care face parte integranta din Documentatia de atribuire.

Garantia de participare:

Ofertantii vor constitui o garantie de participare a carei valoare se raporteaza la valoarea estimata a loturilor, in cuantum (valoare) de:

– pentru Lot 1 – cuantumul garantiei de participare este de 100 lei;

– pentru Lot 2 – cuantumul garantiei de participare este de 250 lei;

– pentru Lot 3 – cuantumul garantiei de participare este de 100 lei;

– pentru Lot 4 – cuantumul garantiei de participare este de 250 lei;

Garantia de participare, se constituie, in conformitate cu prevederile cap.II, sectiunea a-4-a, paragraf 4, art.35, art.36, art.37, art.38 din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Garantia de participare se poate constitui, pe langa modalitatile de constituire reglementate de art.36 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si prin depunere la casieria autoritatii contractante a sumelor reprezentand garantia de participare, in numerar.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Forma de constituire a garantiei de participare:

1.Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza orice model agreat de catre institutia emitenta.

2.Garantia de participare se poate constitui in oricare din formele prevazute la cap.II, sectiunea a-4-a, paragraf 4, art.36 alin.(1), alin.(2) si alin (3) din H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice respectiv:

– prin virament bancar in contul RO13TREZ7005005XXX004586 al autoritatii contractante, deschis la A.T.C.P.M.B., cod fiscal 26604620,

– printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract;

– prin depunere la casieria autoritatii contractante-Ministerul Tineretului si Sportului a sumelor reprezentand garantia de participare, in numerar, distinct pentru fiecare lot in parte.

Perioada de valabilitate a garantiei de participare pentru fiecare lot: 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Garantia de participare se va depune in original la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, de catre toti operatorii economici, distinct pe fiecare Lot in parte, cel mai tarziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor.

In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:

 1. a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 2. b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica;
 3. c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Restituirea garanției de participare se va face în conformitate cu art. 38 din H.G. 395/2016.

Alte informatii

La sedinta de deschidere pot participa reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor; acestia se vor legitima cu C.I. si vor prezenta imputernicirea semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii.

Eventualele contestatii privind aceasta procedura de atribuire se adreseaza la sediul Ministerului Tineretului si Sportului, la Registratura, situat in Bucuresti, str. Vasile Conta nr.16, sector 2.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Ministerului Tineretului si Sportului, Biroul Achizitii, telefon: 021/318.90.22.

Clarificarile sau orice alte solicitari de clarificari din partea operatorilor economici se transmit la adresa de mail: bianca.oancea@mts.ro

Raspunsurile la clarificari se transmit atat operatorului economic interesat cat si celorlalti operatori economici participanti la procedura prin publicarea pe site-ul Ministerului Tineretului si Sportului: www.mts.ro.

FISA DE DATE-Cursuri de Formare-4 loturi

Caiet sarcini 4 loturi

Contract MODEL

DUAE SERVICII DE FORMARE LOT1 16112017-21112017

DUAE SERVICII DE FORMARE LOT2 16112017-21112017

DUAE SERVICII DE FORMARE LOT3 16112017-21112017

DUAE SERVICII DE FORMARE LOT4 16112017-21112017

ERATA1-SERVICII FORMARE-16-21112017

Raspuns Clarificari 1

Raspuns Clarificari 2