Ministerul Tineretului și Sportului

ANUNT ACHIZITIE SERVICII FORMARE ANIMATORI CENTRE DE AGREMENT

Informare publică - Carieră

ANUNT ACHIZITIE SERVICII FORMARE ANIMATORI CENTRE DE AGREMENT

Ministerul Tineretului si Sportului, cod fiscal:26604620, cu sediul in Bucuresti,str.Vasile Conta nr.16, sector 2, cod postal 020954, 021-318.90.22, fax 021-307.64.85 organizeaza in data de 02.11.2016, ora 11.00 la sediul autoritatii contractante, deschiderea de oferte pentru achizitia de Servicii de formare animatori centre de vacanta, achizitie inclusa in Anexa 2 conform Legii 98/2016 .

Astfel, pe această cale invităm orice persoana juridica (PFA, ONG, Intrepridere individuala, operatori economici, etc.) care corespund cerinţelor solicitate, interesaţi de depunerea unei oferte în acest sens, să participe la achizitia inclusa in anexa 2 conform Legii 98/2016 în vederea atribuirii contractului de servicii pentru achiziţia publică de: “Servicii formare Animatori centre de vacanta”.

Denumirea  contractului de achizitie publica

Servicii formare Animatori centre de vacanta.

Tipul contractului

Servicii

Categoria de servicii

Cod CPV : 80310000-0 Servicii de formare animatori centre de vacanta.

Valoarea estimata fara TVA: 15000 lei, Moneda: RON

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

 

Descrierea contractului:

“Servicii de formare animatori centre de vacanta” pentru un număr maxim total de 40 personae(cursanti) de format, respectiv 4 formatori pentru 40 cursanti( 2 grupe a cate 20 de cursanti).

Suma maxima alocata per persoana formata este 375 lei (fara tva).

Activitatea de formare animatori centre de vacanta se va realiza in perioada 12 noiembrie- 16 noiembrie 2016, in Centrul de agrement Sovata 2,Loc. Sovata,Jud Mures

Durata contractului

Perioada contractuala  12.11.2016 – 17.11.2016.

Cantitatea totală sau domeniul contractului sau a achiziţiei serviciilor de formare animatori centre de vacanta.

 

Ofertantii trebuie să fie autorizată de ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări)pentru prestarea de astfel de serviciide formare animatori cetre de vacanta în oferirea certificatului de absolvire pentru ocupaţia de Animator centre de vacanță;

–           4 formatori pentru 40 de cursanţi ( 2 grupe a câte 20 de cursanţi), la Sovata 2 – Mureş

–           Programul fiecărui formator va fi de 8 de ore/zi timp de 5 zile, în total 40 de ore de curs;

–           Societatea prestatoare de servicii va asigura suportul de curs pentru cei 40 de cursanti;

–           Cursul se va încheia cu un examen de absolvire, în a 6 a zi, în urma căruia, cursanţii, vor primi certificatul de absolvire pentru ocupaţia de Animator centre de vacanţă.

–           Formatorilor li se asigura gratuit cazarea şi masa pe toată perioada proiectului (11-17.11.2016).

–           Orele de curs se vor desfăşura în perioada 12-16.11.2016, urmând ca în data de 17.11.2016 să se susţină examenul final

Modalitatea de atribuire: achizitie inclusa in anexa 2

Tip de finantare: Bugetul statului

Limba in care se redacteaza oferta: limba romana

Adresa la care se transmit ofertele : la sediul Ministerul Tineretului si Sportului, str.Vasile Conta, nr.16, sector 2, Bucuresti, la Registratură.

Program: luni – vineri: intre orele 8:00 – 16:00

Data limită pentru depunerea ofertei: 01.11.2016, ora 16.30

Data ora şi locul deschiderii ofertelor: 02.11.2016, ora 11.00, la sediul autoritatii contractante respectiv Ministerul Tineretului si Sportului, situat in str.Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucuresti.

Adresa de deschidere a ofertelor: Ministerul Tineretului si Sportului, str.Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucuresti

Perioada de valabilitate a ofertei: este de 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Condiţii de participare

MODALITATI DE PREZENTARE A OFERTEI   

Oferta (documentele de calificare, imputernicire daca este cazul, propunerea tehnică şi propunerea financiară) va fi introdusa într-un  plic netransparent, care va fi închis corespunzător, sigilat si marcat cuadresa autorităţii contractante (MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI  – Bucureşti, str. Vasile Conta, nr. 16 , sector 2) si cu inscripţia : ”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE: 02.11.2016, ORA 11:00.” si se depun la registratura MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI  – Bucureşti, str. Vasile Conta, nr. 16 , sector 2  pana la 01.11.2016, ora 16 30;

– Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării cu specificaţiile tehnice; propunerea tehnică va conţine un comentariu al specificaţiilor tehnice, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective.

Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de prestari servicii, cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare.

Propunerea financiara va include următoarele:

–           pret fara tva/cursant ;

–           pret total fara tva/ pentru un numar maxim de 40 cursanti;

–             pret total cu tva /cursanti

–           costurile de cazare si masa  ale formatorilor nu vor fi incluse in oferta,  fiind asigurate de organizatori.

La elaborarea ofertelor, calculul ofertei respectiv valoarea ofertei înscrisă , se va realiza cu 4 formatori pentru un număr de maxim 10 cursanti/ formator, pentru un numar total de 40 cursani, suma maxima alocata pe persoana fiind de 375 lei (fara tva), programul evaluatorilor fiind de 8 ore/zi

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai bun raport calitate- pret

Cel mai bun raport calitate – pret

Se acorda maxim 50 puncte pentru cele doua component financiara si maxim 50 de puncte pentru component tehnica.Numarul total de puncte este de 100 puncte.

1.Componenta financiare:(pondere 50%)

            Algoritmul de calcul a punctajului

               Preţurile/cursant se compară în vederea acordării punctajului sunt preţurile în lei.    Punctajul se va acorda

            Pentru oferta cu preţul cel mai mic se acordă punctajul maxim de 50 puncte

            Pentru alte preţuri ofertate se va aplica formula:

        P(n) = (preţ minim/preţ(n)) x 50 puncte unde: P(n) = punctajul ofertei

2.Componenta tehnica(pondere 50%)

                Algoritmul de calcul a punctajului

                Expereință în organizarea cursului de Animatori Centre de Vacanță maxim 50 puncte

                Se acordă 5 pct. pentru fiecare sesiune de curs de Animatori Centre de Vacanță certificată ANC organizată.

        Se punctează maxim 10 sesiuni de curs de Animatori Centre de Vacanță certificată ANC organizateAlte informaţii

 

Informatii suplimentare

La şedinţa de deschidere pot participa reprezentanţi împuterniciţi ai ofertanţilor; aceştia se vor legitima cu CI şi vor prezenta împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii.

Eventualele contestaţii privind această procedură de atribuire se adreseaza la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului la Registratura, situat in Bucuresti, str.Vasile Conta nr.16, sector 2.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul Ministerului Tineretului si Sportului- Biroul Achizitii Publice, telefon:021/318.90.22.