Ministerul Tineretului și Sportului

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director general – Direcţia generală tineret şi director - Direcţia strategie şi cooperare în domeniul tineretului din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

Informare publică - Carieră

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director general – Direcţia generală tineret şi director - Direcţia strategie şi cooperare în domeniul tineretului din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director general – Direcţia generală tineret şi director – Direcţia strategie şi cooperare în domeniul tineretului din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Informaţii concurs Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere Data de sustinere a probei scrise: 17.11.2016, ora 10:00 Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (4 noiembrie) Concurs afişat la data: 17.10.2016, ora 08:00

 

Posturi scoase la concurs:

 

Director general

Clasa: conducere

Tip compartiment: DIRECŢIE GENERALĂ

Denumire compartiment: TINERET

 

Director

Clasa: conducere

Tip compartiment: DIRECŢIE

Denumire compartiment: STRATEGIE ŞI COOPERARE ÎN DOMENIUL TINERETULUI

 

Condiţii de participare Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare sunt:

  1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  2. studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  3. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Dosar de înscriere

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

  1. copia actului de identitate;
  2. formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  4. copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
  5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374.112.725, 0374.112.726, 0374.112.738.

 

Biografia este disponibilă pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici la http://www.anfp.gov.ro/Concurs/36079