Ministerul Tineretului și Sportului

Uncategorized

Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice

ATRIBUŢII
Art.64. (1) Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice are obligaţia să urmărească şi să contribuie la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, specifice domeniului său de activitate.
(2)  Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice coordonează activitatea Serviciului Investiţii şi Achiziţii Publice.
(3)  Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice coordonează întreaga activitate în domeniul investiţii şi achiziţii publice din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.
(4)  Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi a sarcinilor care îi revin. Direcţia Investiţii şi Achiziţii Publice colaborează cu toate compartimentele funcţionale furnizoare sau beneficiare de informaţii specifice domeniului său de activitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, cu compartimente similare din administraţia publică centrală sau locală, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu alte structuri specifice din ţară şi din străinătate.
Art.65. Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice are următoareleatribuţii specifice:
A.  Privind propunerea, elaborarea şi execuţia bugetului Ministerului Tineretului si Sportului cu privire la competenţele şi responsabilităţile ce revin Direcţici în domeniul obiectivelor noi de investiţii, lucrărilor de reparaţii capitale, reparaţiilor curente precum şi al dotărilor independente:
1. asigură managementul execuţiei bugetare; propune procedura ALOP pentru execuţia bugetul Ministerului Tineretului si Sportului la capitolul Cheltuieli de Capital pentru aparatul propriu şi pentru unităţile din subordine şi subcapitol Bunuri şi servicii de la Capitolul Cheltuieli Curente din aparatul propriu. Redenumirea fazelor de execuţie bugetară în circuitul intern al documentelor: nota de fundamentare a proiectului de buget: propunerea de finanţare: angajamente legale privind cheltuielile: referate de lichidare a cheltuielii; ordonanţare de plată: plata propriu-zisă ;
2.  asigură managementul documentelor prin circuitul fluent, flexibil al documentelor între conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului, Direcţia Achiziţii Publice şi Investiţii şi celelalte direcţii din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului pentru buna funcţionalitate, eficacitate şi eficienţă a activităţii;
3.  asigură analiza şi prioritizarea solicitărilor de finanţare de la bugetul de stat privind finanţarea cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor cu reparaţii capitale şi In colaborare cu Direcţia Politici Economice le supune aprobării conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului;
 
B.  Privind activitatea de achiziţii şi investiţii publice:
1. întocmeşte şi transmite lunar Direcţiei Politici Economice, situaţia repartizării creditelor deschise pentru activitatea sus mentionată;
2. elaborează documentaţia de atribuire sau. în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
3. informează Ministerul Finanţelor Publice (UCVAP). conform legislaţiei în vigoare, ori de câte ori urmează să deruleze o procedură de achiziţie publică ce depăşeşte pragul valoric prevăzut de lege în acest sens;
4. fundamentează,     întocmeşte şi modifică conform legii. Programul anual al achiziţiilor publice al ministerului pe baza propunerilor din cadrul instituţiei;
5. avizează şi transmite spre aprobare Programul anual al investiţiilor publice finanţate de la bugetul de stat pentru unităţile din subordine şi pentru aparatul propriu;
6. organizează procedurile pentru achiziţii publice prevăzute în programul anual al achiziţiilor publice al Ministerului Tineretului şi Sportului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
7. elaboreazăproiectele de contract încredinţate în urma procedurilor de achiziţii publice şi le înaintează spre avizare Direcţiei Juridic, Contencios şi Politici de Personal:
8. ţine evidenţa contractelor de achiziţie publică încheiate la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului;
9. elaboreazăraportul anual privind contractele de achiziţii publice atribuite şi îl transmite, aprobat de conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului, în termenul prevăzut de lege, către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice;
10. asigură întocmirea, păstrarea şi transmiterea spre arhivare a dosarelor achiziţiilor publice. în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
11. oferă consultanţă de specialitate privind achiziţiile şi investiţiile publice unităţilor din subordine. în urma solicitărilor primite;
12. se ocupă de efectuarea achiziţiilor directe, conform legislaţiei în vigoare. în baza notelor de fundamentare şi a referatelor de necesitate a achiziţiilor, transmise de către Direcţiile solicitante;
13. publică în S.E.A.P. şi în Monitorul Oficial, după caz, anunţurile de intenţie, anunţurile de participare, invitaţiile de participare, anunţurile de atribuire, conform legislaţiei în vigoare;
14. întocmeşte ordinele de numire a comisiilor de evaluare pentru fiecare procedură de achiziţie publică desfăşurată de către Ministerului Tineretului şi Sportului;
15.  asigură secretariatul comisiei de evaluare şi/sau fac parte din comisiile de evaluare privind procedurile de achiziţii publice în baza dispoziţiei emise de către conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului;
16.   întocmeşte, avizează, supune spre avizarea direcţiilor de specialitate şi spre aprobarea conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului, contractele de achiziţii publice, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţii publice;
17.  formulează, în colaborare cu Direcţia Juridic. Contencios şi Politici de Personal şi cu direcţiile implicate, punctul de vedere al autorităţii contractante la eventualele contestaţii ale operatorilor economici depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
18. analizează solicitările primite de la unităţile subordonate privind finanţarea cheltuielilor de capital şi a investiţiilor noi şi propune conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului prioritizarea şi oportunitatea lucrărilor de investiţii şi de reparaţii capitale;
19. prezintă propuneri privind repartizarea veniturilor proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului pentru dotarea bazei materiale sportive aflată în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin unitatile din subordine;
20. păstrează confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele cu care intră în contact;
21. participă la implementarea de proiccte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care Ministerul Tineretului şi Sportului este beneficiar;
22. întocmcşte şi prezintă proiectul de buget anual cu lucrările de investiţii, dotări şi reparaţii capitale pentru aparatul propriu şi unităţile subordonate pe baza analizei de oportunitate şi lehnico- economică a solicitărilor transmise de unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului şi a direcţiilor din structura internă;
23.   acordă consultanţă tehnică pentru Caietele de sarcini privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de furnizare de produse, prestare de servicii, sau execuţie de lucrări, solicitate prin notele de oportunitate / fundamentare întocmite la nivelul direcţiei;
24.   desemnează, din cadrul personalului propriu, membrii în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor depuse la procedurile de achiziţii publice, derulate de către Ministerului Tineretului şi Sportului;
25.  urmăreşte derularea în bune condiţii a contractelor privind achiziţiile publice de furnizare de produse, prestare de servicii, sau execuţie de lucrări, pe care le-au solicitat;
26.  întocmeşte documentaţia de finanţare a cheltuielilor de capital aprobate la nivelul aparatului propriu şi decontarca în termen a acestora;
27.  întocmeşte lunar, situaţia repartizării fondurilor la unităţile din subordine pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale;
28.  monitorizează unităţile din subordine privind respectarea destinaţiei fondurilor alocate pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale;
29. participă    la recepţia lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale finanţate de la bugetul de stat prin Ministerul Tineretului şi Sportului.
C. Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice este direct subordonat directorului Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice.