Ministerul Tineretului și Sportului

Uncategorized

Direcţia Politici Economice

ATRIBUŢII
Art.70. (1) Direcţia Politici Economice are următoarele atribuţii:
–   organizează şi coordonează activitatea Serviciului buget-contabilitate;
–   organizează şi răspunde de activitatea de elaborare a proiectului de buget al ministerului;
analizează şi avizează propunerile de buget ale compartimentelor de specialitate din aparatul propriu şi
ale unităţilor subordonate;
–  urmăreşte elaborarea şi transmiterea proiectului de buget al ministerului în termenele prevăzute de lege;
–  întocmeşte, analizează şi semnează situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi contul de execuţie pe programe şi prezintă conducerii ministerului şi a altor direcţii de specialitate ale acestuia, la solicitarea acestora date şi informaţii privind execuţia bugetară a aparatului propriu şi a instituţiilor din subordine;
-organizează activitatea de control financiar preventiv propriu;
–  acordă viza de control financiar preventiv, în limitele de competentă stabilite de ministru;
–  avizează dosarele de control financiar preventiv pentru instituţiile din subordine;
–  urmăreşte ca deschiderea şi repartizarea lunară a creditelor bugetare să se facă în termenul stabilit;
–  întocmeşte situaţiile financiare solicitate de către Ministrul Tineretului şi Sportului, Ministerul Finanţelor Publice, Curtea de Conturi a României şi de fllte ministere şi instituţii publice;
–  întocmeşte orice alte situaţii financiare prevăzute de actele normative în vigoare la solicitarea conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Finanţelor Publice, Curţii de Conturi, şi a altor entităţi abilitate;
–   organizează activitatea de execuţie a bugetului propriu al ministerului, respectiv evidenţa angajamentelor legale şi bugetare, a plaţilor efectuate;
–  verifică şi avizează contractele de finanţare a programelor sportive ale federaţiilor sportive
naţionale precum şi actele adiţionale ale acestora;
–  verifică şi avizează contractele încheiate cu organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret pentru acţiunile proprii în domeniul tineretului şi sportului;
-avizează propunerile de modificare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor subordonate ministerului;
–   participă la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative în domeniul tineretului şi sportului;
– întocmeşte şi propune spre aprobare proiecte de ordine şi instrucţiuni referitoare la domeniul de care răspunde;
–  avizează proiecte de ordine ale ministrului , precum şi alte documente care afectează fonduri publice;
– organizează activitatea de elaborare a propunerilor de rectificare a bugetului mini;
– organizează circuitul intern al documentelor financiar – contabile;
–  răspunde de finanţarea cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului;
– efectuează operaţiunile financiare care decurg din derularea contractelor de finanţare;
– întocmeşte documentele necesare pentru plata cheltuielilor administraţiei centrale şi a activităţii de tineret şi sport derulate la nivelul ministerului în baza solicitărilor direcţiilor de specialitate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
– efectuează plata operaţiunilor cuprinse în angajamentele legale. în baza documentelor justificative emise de către direcţiile de specialitate;
– verifică deconturile de cheltuieli emise de direcţiile de specialitate;
– întocmeşte documentaţia şi participă la licitaţiile valutare în vederea asigurării necesarului de valută pentru desfăşurarea acţiunilor internaţionale ale Ministerului Tinerelului şi Sportului, conform solicitărilor direcţiilor de specialitate;
-asigură gestionarea mijloacelor băneşti şi a altor valori, în conformitate cu prevederile legale;
– colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerului , din alte ministere şi autorităţi pentru realizarea atribuţiilor ce revin Direcţiei de Politici Economice;
– fundamentează şi elaborează norme şi metodologii în domeniul de activitate al direcţiei acordă consultaţii de specialitate personalului din minister şi instituţiile subordonate;
– organizează şi asigură desfăşurarea cursurilor de instruire a responsabililor cu activitatea financiar – contabilă din instituţiile subordonate, precum şi pentru perfecţionarea profesionala a personalului din subordine;
-ţine evidenţa documentelor intrate în cadrul direcţiei, precum şi a celor elaborate de acesta;
-îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează;
Art.72. (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi a sarcinilor care îi revin, Direcţia Politici Economice colaborează cu toate compartimentele funcţionale furnizoare sau beneficiare de informaţii specifice domeniului său de activitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, cu compartimente similare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi cu alte departamente de specialitate din administraţia publică centrală şi locală.