Ministerul Tineretului și Sportului

Uncategorized

Direcţia Programe şi Activităţi pentru Studenţi

ATRIBUŢII
Art.60. (1) Direcţia Programe şi Activităţi pentru Studenţi arc obligaţia să urmărească şi să contribuie la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, specifice domeniului său de activitate.
(2)  Direcţia Programe şi Activităţi pentru Studenţi coordonează activitatea Serviciului Programe şi Activităţi pentru Studenţi.
(3)  Direcţia Programe şi Activităţi pentru Studenţi coordonează activităţile pentru studenţi.
(4)  Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi a sarcinilor care îi revin, colaborează cu toate compartimentele
funcţionale furnizoare sau beneficiare de informaţii specificc domeniului său de activitate din cadrul
Ministerului Tineretului şi Sportului, cu compartimente similare din administraţia publică centrală sau
locală (ministere, instituţii) precum şi cu alte structuri specifice (comitete, instituţii deconccntratc, etc) din ţară şi din străinătate.
Art.61. Serviciul Programe şi Activităţi pentru Studenţi are următoareleatribuţii specifice:
1.   fundamentează elaborarea de studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problematica
studenţească:
2.  iniţiază, coordonează şi implementează planuri de activităţi pentru studenţi;
3.   coordonează organizarea taberelor studenţeşti şi elaborează metodologia şi regulamentul
privind repartizarea locurilor în taberele studenţeşti prccum şi criteriile de eligibilitate ale participanţilor;
4.  elaborează şi implementează planul de extindere şi dezvoltare a reţelei caselor de cultură ale studenţilor;
5.  coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor specifice caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc “Tei” din Bucureşti:
6.   desfăşoară acţiuni în scopul stimulării studenţilor pentru participarea la activităţi sportive, culturale şi de divertisment;
7.  acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi oreganizaţiilor neguvernamcntalc de şi pentru studenţi în vederea elaborării unor planuri de activităţi pentru studenţi;
8.  asigură prin acţiuni specifice stimularea creativităţii studenţilor;
9.  promovează acţiuni dc atenuare a impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială a studenţilor;
10.sprijină formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională a studenţilor;
11.iniţiază procedurile legale în vederea editării, producţiei şi difuzării materialelor de specialitate, cuprinzând informaţii utile studenţilor, precum şi instituţiilor şi structurilor asociative studenţeşti implicate în activitatea specific studenţească;
12. colaborează cu structurile de şi pentru studenţi legal constituite;
13. propune cuantumurile subvenţiilor pentru manifestările culturale, ştiinţifice şi sportive efectuate pentru studenţi de către Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studenţesc “Tei” Bucureşti;
14. elaborează calendarul anual de proiecte studenţeşti proprii şi/sau în parteneriat şi organizează, după caz. proiecte pentru studenţi proprii şi sau parteneriat în cadrul programului gestionat. în limita bugetului aprobat;
15. fundamentează şi propune spre aprobare proiectul de buget pentru programul gestionat:
16. elaborează şi supune spre aprobare conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului
metodologia de finanţare a proiectelor studenţeşti;
17. desfăşoară in parteneriat cu Universităţile proiecte ce promovează educaţia studenţilor;
18. elaborează şi propune spre aprobare conducerii Autorităţii normele procedurale de achiziţie a serviciilor hoteliere şi de restaurant pentru desfăşurarea taberelor studenţeşti subvenţionate, in conformitate cu legislaţia în vigoare:
19. elaborează regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Caselor de Cultură ale Studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc „Tei” Bucureşti:
20. organizează şi pune în aplicare cursuri de instruire pentru studenţi;
21. iniţiază şi organizează dezbateri, simpozioane şi alte tipuri de acţiuni în vederea optimizării fluxului informaţional privind cooperarea dintre mediul studenţesc si Ministerului Tineretului şi Sportului;
22. avizează documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în cadrul activităţilor gestionate;
23. propune conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului iniţierea unor acte normative pe domeniul său de competenţă şi participă la elaborarea acestora;
24. îndeplineşte alte sarcini ce i sc repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare;
25. pe linia achiziţiilor publice:
a) acordă consultanţă de specialitate pentru Caietele de sarcini privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de furnizare de produse, prestare de servicii, sau execuţie de lucrări, solicitate prin notele de oportunitate/ fundamentare întocmite fa nivelul direcţiei;
b) desemnează, din cadrul personalului propriu, membri în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor depuse la procedurile de achiziţii publice, derulate de Ministerul Tineretului şi Sportului, din domeniul său de activitate.
c)  urmăreşte derularea în bune condiţii a contractelor privind achiziţiile publice de furnizare de produse, prestare de servicii.