Ministerul Tineretului și Sportului

Uncategorized

Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret

ATRIBUŢII
Art.59. (1) Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret arc obligaţia să urmărească şi să contribuie la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, specifice domeniului său de activitate.
(2)  Personalul Direcţiei Programe şi Proiecte pentru Tineret are următoarele atribuţii specifice:
1.   propune conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului iniţierea unor acte normative pe domeniul său de competenţă şi participă la elaborarea acestora;
2.   prezintă propuneri în vederea realizării de studii şi cercetări în vederea fundamentării politicilor, strategiilor şi programelor în domeniul tineretului;
3.  elaborează programe în domeniul tineretului şi Ic supune spre aprobare conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului şi asigură implementarea, monitorizarea şi evaluarea acestora:
4.  colaborează cu organizaţiile de şi pentru tineret legal constituite precum şi cu persoane fizice şi juridice cu atribuţii sau preocupări în domeniul tineretului;
5.  iniţiază şi organizează schimburi de experienţă, dezbateri, simpozioane şi alte tipuri de acţiuni în vederea optimizării fluxului informaţional privind politicile de tineret:
6.  participă la implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor şi proiectelor în domeniul tineretului;
7.   organizează baza de date a organizaţiilor de şi pentru tineret legal constituite;
8.  defineşte indicatorii specifici în vederea analizării, evaluării şi monitorizării fenomenelor din domeniul său de activitate;
9.  participă la elaborarea documentelor de politici şi strategii în domeniul tineretului, urmăreşte adoptarea acestora, coordonează activitatea de implementare, monitorizare şi evaluare;
10.elaboreaza indicatorii strategici şi de monitorizare a acestora;
11.   asigură dialogul cu comunitatea ştiinţifică, cu mediul de afaceri, cu structuri ale societăţii civile, asigură implicarea acestora în definirea şi implementarea politicilor şi strategiilor specifice;
12.  realizează şi publică rapoarte, studii, etc.;
13.    elaborează calendarul anual de proiecte pentru tineret proprii şi/sau în parteneriat şi organizează, după caz, proiecte pentru tineret proprii şi sau parteneriat în cadrul programelor gestionate, în limita bugetului aprobat;
14.    elaborează şi supune spre aprobare conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului metodologia de finanţare a proiectelor de tineret din cadrul programelor gestionate;
15.propune repartizarea fondurilor la DJST/DSTMB pentru programele pe care le gestionează:
16.   prezintă conducerii Ministerului Tineretului şi Spoitului propuneri pentru încheierea de protocoale/ parteneriate cu structuri guvernamentale şi neguvernamentale în vederea schimbului de bune practici în domeniul elaborării strategiilor şi politicilor pentru tineret;
17.   organizează seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale dc imagine, informare şi de conştientizare a publicului, în colaborarea cu responsabilii în domeniul comunicare: în aceste scopuri poate contracta servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
18.   vizează documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în cadrul programului gestionat;
19.   iniţiază relaţii de colaborare cu instituţii de profil pe plan naţional şi internaţional, în colaborare cu direcţia de specialitate;
20.  fundamentează şi propune spre aprobare proiectul de buget pentru programele gestionate ;
21.  asigură consultanţă Direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţiei pentru sport şi tineret a municipiului Bucureşti pe domeniul său de competeţă;
22.  asigură consultanţă de specialitate, pe domeniul său de competenţă, organizaţiilor de şi pentru tineret legal constituite:
23.  participă la iniţierea şi implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene în care Ministerul Tineretului şi Sportului este beneficiar;
24. coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea de profil din cadrul DJST/DSTMB;
25. îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare;
26. pe linia achiziţiilor publice:
a)  acordă consultanţă de specialitate pentru Caietele de sarcini privind procedurile dc atribuire a contractelor dc achiziţie publică de furnizare dc produse, prestare de servicii, sau execuţie dc lucrări, solicitate prin notele de oportunitate / fundamentare întocmite la nivelul direcţiei;
b)   desemnează, din cadrul personalului propriu, membri în cadrul comisiilor de evaluare a
ofertelor depuse Ia procedurile de achiziţii publice, derulate de Ministerul Tineretului şi Sportului:
c)  urmăreşte derularea în bune condiţii a contractelor privind achiziţiile publice de furnizare de produse, prestare de servicii;
(3)   Direcţia Programe şi Proiecte pentru Tineret coordonează întreaga activitate dc gestionare a programelor şi proiectelor pentru tineret.
(4)   Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi a sarcinilor care îi revin, colaborează cu toate compartimentele funcţionale furnizoare sau beneficiare dc informaţii spccifîce domeniului său de activitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, cu compartimente similare din administraţia publică centrală sau locală (ministere, instituţii) precum şi cu alte structuri specificc (comitete, instituţii deconcentrate. etc) din ţară şi din străinătate.