Ministerul Tineretului și Sportului

Uncategorized

Direcţia Strategii şi Politici U.E. în domeniul Sportului şi Programul Pierre de Coubertin

ATRIBUŢII
Art.58. (1) Dirccţia Strategii şi Politici U.E. în domeniul Sportului şi Programul Pierre de Coubertin are obligaţia să urmărească şi să contribuie la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, spccifice domeniului său de activitate.
(2)  Direcţia Strategii şi Politici U.E. în domeniul Spoitului şi Programul Pierre de Coubertin are următoarele atribuţii spccifice:
1. elaborează Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Pentru Spoit, detaliat pe domenii majore de intervenţie ( social, economic, organizaţional) şi pe Axe de intervenţie, precum şi Ghidul de finanţare care va cuprinde beneficiarii proiectelor, activităţile eligibile, criteriile de éligibilité şi selecţie a proiectelor, cuantumul alocărilor financiare, monitorizarea şi evaluarea proiectului;
2. crează şi generează platforma informatică pentru accesarea fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 ( axa de intervenţie în spoit) prin colaborarea cu Ministerul Fondurilor Europene şi alte instituţii guvernamentale;
3. elaborează criterii de convergenţă în domeniul sport privind acquis-ul comunitar;
4. elaborează Portofoliul de proiecte ce vor fi finanţate prin Programului Operaţional Pentru Sport;
5.  participă şi colaborează cu CIAP pentru pregătirea utilizării fondurilor ce vor fi alocate în perioada 2014-2020 pentru spoit;
6.  elaborează strategia şi politica U.E în domeniul sportului, precum şi aplicarea unitară a Planului de Acţiune ,. Pierre de Coubertin”;
7.  elaborează Portofoliul de proiecte şi calendarul acţiunilor, în concordanţă cu dispoziţiile şi prevederile Tratatului de la Lisabona, abordând aspectele aşa cum sunt ele prevăzute în Planul de „Pierre de Coubertin”:
8.  coordonează activitatea de implementare şi realizare a obiectivelor stratcgice prevăzute în Planul,, Pierre de Coubertin”;
9.  asigură managementul integrat privind armonizarea politicilor şi strategiilor domeniului sport de la nivel naţional cu cele de Ia nivel european:
10.   colaborează cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de cercetare, instituţiile de învăţământ şi de medicină sportivă, pentru punerea în aplicare a Planului „Pierre de Coubertin”;
11. acordă asistenţă de specialitate unităţilor subordonate ministerului în vederea acccsării fondurilor structurale destinate susţinerii activităţilor în domeniul sportului;
12. acordă asistenţă de specialitate unităţilor subordonate ministerului care au obţinut finanţări pe fonduri structurale în vederea implementării proiectelor:
13. organizează şi coordonează managementul de documente între Direcţia Strategii şi politici U.E. în domeniul Sportului, referitoare la activitatea sportivă şi celelalte direcţii din cadrul ministerului;
14. sprijină derularea programelor privind sportul pentru toţi şi sportul pentru persoane cu dizabilităţi împreună cu instituţii guvernamentale şi organisme neguvernamentale, cu atribuţii în sport;
15. avizează proiectele de ordin ale Ministrului Tineretului şi Sportului care vizează domeniul de activitate al direcţiei:
16.  colaborează la fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului. în limitele sale de competenţă;
17. fundamentează si elaborează propunerile de buget ale activităţii sportive derulate prin direcţie;
18. realizează trimestrial evidenţa, sinteza, raportarea şi analiza indicatorilor şi obiectivelor programelor cc se derulează prin direcţie;
19. fundamentează şi propune nivelurile de finanţare ale programului sportul pentru toţi;
20.  colaborează la soluţionarea petiţiilor şi solicitărilor de informaţii de interes public adresate ministerului, care vizează sfera sa de competenţă;
1.     elaborează principiile, cadrul general şi procedura pentru atribuirea contractului de finanţare privind acţiunilc de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii sportive ale copiilor şi juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi. în baza proiectelor şi programelor susţinute de federaţiile sportive naţionale, în acest scop, care se aprobă prin ordin al ministrului;
2.     fundamentează şi prezintă propuneri privind nivelul de finanţare a Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport şi a programului privind activităţile de seleeţie, pregătire şi realizare de competiţii sportive ale copiilor şi juniorilor mici, precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi;
3.    analizează şi avizează bugetele de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a fondurilor de la bugetul de stat pentru Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport şi pentru activităţile de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii sportive ale copiilor şi juniorilor mici. precum şi ale persoanelor cu dizabilităţi;
4.      analizează şi avizează solicitările Institutului Naţional dc Ccrcetare privind modificarea repartizării pe trimestre, precum şi virările de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare în cadrul bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestuia;
5.     întocmeşte repartizarea lunară a sumelor aprobate pentru Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport în baza solicitărilor acestuia şi cu încadrarea în prevederile bugetare trimestriale, precum şi pentru programul sportul pentru toţi şi a programului de copii şi juniori mici;
6.     colaborează cu Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport în vederea iniţierii, elaborării, promovării si implementării unor programe speciale privind cercetarea în domeniul sportului;
7.    colaborează cu Agenţia Naţională Anti-Doping pentru prevenirea şi combatarea dopajului;
8.     colaborează cu Comisia Naţională de Acţiune împotriva Violenţei în Sport pentru realizarea obiectivelor acesteia;
9.     fundamentează şi elaborează propunerile dc buget al activităţii sportive derulate pe direcţie, respectiv: studii şi cercetări, acţiuni cu caracter ştiinţific, social, cultural, precum şi informatizarea activităţii sportive;
10.    elaborează documentaţia de politici şi strategii U.E în domeniul sportului şi urmăreşte adoptarea accstcia ( instrumente dc legislaţie privind prevenirea dezordinii publice în timpul evenimentelor sportive; regulamente ale agenţiilor dc jucători; aplicarea legii privind măsuri dc combaterc a spălării banilor, corupţiei şi altor forme de criminalitate financiară);
11.   organizează schimburi de experienţă dezbateri, acţiuni, prezintă informaţii referitoare la modalităţi de prevenire a incidentelor sportive rasiste, a violenţei;
12.   participă Ia elaborarea obiectivelor strategice U.E în domeniul sportului. în colaborare cu direcţiile de specialitate, pe următoarele direcţii de acţiunc: motivaţia practicării sportului; cadrul instituţional şi normativ în domeniul sportului; sisteme de funcţionare, reglare şi control; resurse pentru practicarea sportului; rezultate şi performanţe;
13.  propune conducerii ministerului iniţierea unor acte normative conform acquis-ului comunitar, pe domeniul său de activitate şi participă la elaborarea şi avizarea internă a acestora;
14.  monitorizează activitatea legislativă, întocmeşte proiecte şi face propuneri de îmbunătăţire sau modificare a legislaţiei în vigoare în domeniul sportului, conform acquis-ului din U.E.;
15. prezintă propuneri în vederea realizării de studii şi cercetării privind voluntariatul şi cetăţenia activă;
16.  elaborează rapoarte privind rolul pe care sportul îl deţine ca instrument al politicii europene pentru dezvoltare;
17.  elaborează statistici privind cuantificarea impactului economic şi social al sportului, cu precădere asupra reintegrării sportivilor de performanţă, pe piaţa muncii la sfârşitul carierei sportive, prin sprijinirea şi acordarea consultanţei de specialitate pentru înfiinţarea la nivel local a unor centre de formare a carierei, iar în plan econom ic-elaborarea studiilor referitoare la dimensiunea turistică a evenimentelor sportive şi ponderea economică pe care acestea o reflectă; în aceste scopuri poate contracta servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea. în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
18.   elaborează rapoarte şi studii privind finanţarea publică şi privată a activităţii sportive în ansamblu, prin identificarea unor noi instrumente financiare specifice;
19.  organizează seminarii, acţiuni promoţionale. informare şi conştientizare a publicului referitor la lupta împotriva dopajului;
20.  colaborează cu Agenţia Naţională Anti-Doping pentru promovarea măsurilor de educare şi de prevenire a folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor;
21.   prezintă conducerii ministerului propuneri pentru încheierea de protocoale/parteneriate cu structuri guvernamentale/negurnamentalc. în vederea cooperării pentru elaborarea strategiilor şi politicilor U.E pentru sport;
22.  iniţiază relaţii dc colaborare cu instituţii de profil pe plan naţional/internaţional;
23.   asigură managementul execuţiei bugetare, in limita de competenta şi responsabilitate, prin întocmirea si avizarea documentelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor din bugetul MTS pentru activitatea sportivă, derulate prin Dirccţia Strategii şi Politici UE.;
24.   reprezintă ministerul în baza mandatului primit, la reuniunile ce vor avea loc la nivel european, privind accesarea fondurilor structurale pentru sport;
25.   stabileşte un mecanism propriu de raportare şi urmărire a neregulilor şi/sau fraudelor în domeniul sportului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
26.  analizează şi propune structura naţională de implementare a planului de acţiune „PIERRE DF COUBERTIN”
27.  colaborează cu celelalte direcţii din cadrul ministerului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
28.   asigură reiaţii funcţionale cu instituţiile finanţatoare, MFP şi cu alte instituţii publice. în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice.
29.  îndeplineşte şi alte atribuţii ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare.
(2)  Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, colaborează cu toate direcţiile funcţionale funizoare sau beneficiare de informaţii specifice domeniului său de activitate din cadrul ministerului, cu direcţii similare din administraţia publică centrală sau locală ( ministere, instituţii) şi cu alte structuri specifice ( comitete, instituţii dcconcentrate) din ţară şi din străinătate.
 
PLANUL DE ACŢIUNE „ PIERRE DE COUBERTIN”
 
1.   elaborarea orientărilor privind activitatea fizică;
2.    lupta împotriva dopajului;
3.    identificarea şcolilor ce încurajează practicarea activităţilor fizice, în vederea acordării etichetei europene;
4.    studii privind voluntariatul;
5.    incluziunea socială;
6.    schimb de informaţii, experienţe pentru prevenirea incidentelor rasiste;
7.    sportul ea instrument al politicii europene pentru dezvoltare;
8.    statistici pentru cuantificarea impactului economic al sportului;
9.    studii privind finanţarea publică şi privată;
10.evaluarea impactului activităţilor agenţiilor de jucători;
11.forum sportiv anual-dialog structural;
12.cooperarea interguvernamentală;
13.  înfiinţarea unor comitete europene pentru dialog social-sprijin acordat angajatorilor şi salariaţilor.
 
Obiective strategice:
Documentul Cadru de Implementare a Programului Operaţional Pentru Sport
Domeniile majore de intervenţie
1.  Dimensiunea economică a sportului
Axe de prioritate:
1.1  Sprijinirea financiară a organizaţiilor sportive de masă (finanţare naţională de la bugetul de stat);
1.2  Sprijinirea financiară a activităţilor privind selecţia, acţiuni de pregătire sportivă şi realizare de competiţii sportive pentru copii şi juniori mici ( HG 311/2003. ait 1) în baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale ( finanţare naţională din bugetul de venituri proprii MTS). aşa cum recomandă Comisia Europeană prin programul,. Europa pentru cetăţeni”;
1.3    finanţarea unor studii de cercetare şi analize comparative privind conturile naţionale, aspectele economice şi ponderea directă a sportului în economie, raportată la indicatori macro-economici ( PIB, creşterea economică, rata şomajului), precum şi ponderea indirectă prin intermediul educaţiei, dezvoltării;
1.4    finanţarea activităţilor concxc drepturilor de proprietate intelectuală, drepturi de autor, comunicări comerciale, mărcile înregistrate, precum şi drepturile privind imaginea şi ccle de difuzare:
1.5  finanţarea activităţilor sportive sinergicc cu sectorul turistic în vederea stimulării modernizării infrastructurii în încheierii de parteneriatc.
2.  Dimensiunea socială şi rolul sportului în societate
Axe de prioritate:
2.1   sprijinirea financiară a activităţilor persoanelor cu dizabilităţi în baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale şi ale Comitetului Naţional Paralimpic;
2.2   spijinirea financiară a acţiunilor privind îmbunătăţirea sănătăţii publice prin intermediul activităţii fizice, precum şi înfiinţarea unei reţele specializate pentru activităţile fizice ( HEPA):
2.3  spijinirea financiară a acţiunilor privind lupta împotriva dopajului şi sporirea rolului sportului în educaţia şi prevenţia dopajului, prin crearea unor centre de informare, prin schimb de informaţii şi practici între Guverne, organizaţii internaţionale antidopaj şi laboratoare şi respectarea Convenţiei UNESCO împotriva dopajului;
2.4  finanţarea activităţilor programului pentru învăţarea continuă, având în vedere rolul sportului în educaţia formală şi non-formală;
2.5   finanţarea activităţilor în vederea formării tinerilor sportivi din România pentru o dublă carieră şi reintegrării pe piaţa muncii a sportivilor retraşi din activitatea sportivă, în sensul de incluziune socială şi şanse egale, definite de Tratatul de la Lisabona;
2.6    finanţarea activităţilor privind promovarea voluntariatului şi a cetăţeniei active prin intermediul sportului, aşa cum recomandă Comisia în programul „Tineret în Acţiune”;
2.7  finanţarea activităţilor bazate pe informaţii, cunoştinţe practice şi experienţă în prevenirea incidentelor de violenţă şi rasism, din timpul evenimentelor sportive.
3.  Organizarea sportului
Axe de prioritate:
3.1   finanţarea de activităţi care să promoveze valorile şi tradiţiile sportului european şi care să creeze un model sportiv european;
3.2   finanţarea unor activităţi de promovare a dialogului structurat între federaţiile sportive europene, organizaţiile sportive tutelare europene, forul olimpic european, organizaţii sportive naţionale, alte organizaţii sportive internaţionale şi naţionale, prin crearea unui for sportiv U.E.;
3.3  finanţarea creării unor instrumente de raportare a punerii în aplicare a Planului de Acţiune ,,Pierrc de Coubetlin“