Ministerul Tineretului și Sportului

Uncategorized

Direcţia Tabere şi Agrement

ATRIBUŢII
Art.62. (1) Direcţia Tabere şi Agrement are obligaţia să urmărească şi să contribuie la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, specifice domeniului său de activitate.
(2)  Direcţia Tabere şi Agrement coordonează activitatea Serviciului Tabere şi Agrement.
(3)  Direcţia Tabere şi Agrement coordonează întreaga activitate a centrelor de agrement şi a bazelor turistice pentru tineri din cadrul DJST/DSTMB.
(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi a sarcinilor care îi revin, Direcţia Tabere şi Agrement colaborează cu toate compartimentele funcţionale furnizoare sau beneficiare de informaţii specifice domeniului său de activitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, cu DJST/DSTMB, cu compartimente similare din administraţia publică centrală sau locală (ministere, instituţii), Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici precum şi cu alte structuri specifice (comitete, instituţii dcconcentrate. etc) din ţară şi din străinătate.
Art.63. Serviciul Tabere şi Agrement are următoareleatribuţii specifice:
I .elaborează şi propune spre aprobare regulamentul de tabără şi următoarele norme metodologice de desfăşurare şi organizare a taberelor pentru tineret: acreditarea agenţilor privaţi, tabere naţionale, tabere pentru olimpici, tabere tematice, tabere sociale, tabere pentru persoane cu handicap, tabere de odihnă;
2.    participă la acreditarea locaţiilor private pe baza metodologiei aprobate de Ministrul Tineretului si Sportului, în vederea organizării de activităţi recreative în bazele agenţilor economici respectivi;
3.  stabileşte costurile medii orientative pentru o zi de tabără în centrele de agrement/baze turistice, precum şi tariful maxim agreai cu agenţii economici acreditaţi pe baza criteriilor din metodologiile de organizare a taberelor;
4.  colaborează cu instituţii ale statului, organizaţii nonguvernamentale, agenţi economici, etc în vederea organizării şi finanţării de tabere cu caracter social pentru copii şi tineri proveniţi din familii cu venituri mici sau care au fost afectaţi de diferite calamităţi naturale (inundaţii etc.);
5.   coordonează şi monitorizează programul de acordare a sejururilor gratuite în centrele de agrement sau locaţii private autorizate pentru copiii şi tinerii cu handicap şi, după caz. pentru însoţitorii acestora, conform legislaţiei în vigoare;
6.  colaborează cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor privind programul de acordare a sejururilor în centrele de agrement sau locaţii private autorizate pentru copiii de revoluţionari înscrişi la o unitate de învăţământ de stat sau acreditată;
7.   elaborează programe de activităţi pentru excursii, sejururi, manifestări cultural-artistice, educative şi recreative, care se pol desfăşura în centrele de agrement/baze turistice şi asigură difuzarea acestora către toate DJST/DSTMB;
8.   coordonează organizarea de tabere internaţionale şi supraveghează desfăşurarea în bune condiţii a acestora, oferind consultanţă de specialitate DJST/DSTMB;
9.  coordonează şi monitorizează programele educative şi recreative desfăşurate atât în reţeaua internă cât şi în locaţiile din străinătate;
10.  centralizează şi avizează proiectele întocmite de DJST/DSTMB privind organizarea de tabere naţionale şi tematico în reţeaua naţională a centrelor de agrement şi întocmeşte Calendarul anual al acţiunilor cultural – educative şi recreative;
11.  urmăreşte realizarea şi evaluează activităţile educative şi recreative desfăşurate în centrele de agrement;
12. analizează solicitările bugetare pe baza propunerilor DJST/DSTMB cu privire la investiţiile în centrele de agrement şi le înaintează spre avizare Secretarului de stat cu atribuţii în domeniul tineret, cu avizul Direcţiei Politici Economice;
13. centralizează, verifică şi evaluează periodic situaţia primirilor/trimiterilor din flecare judeţ, atât pentru locaţiile din ţara cât şî trimiteri în străinătate;
14. monitorizează, coordonează, verifică şi evaluează activitatea de profil din cadrul DJST/DSTMB;
15.  elaborează sondaje şi studii privind gradul de satisfacere a cerinţelor beneficiarilor taberelor, optimizarea activităţilor şi programelor desfăşurate în centrele de agrement, pe segmentul de piaţă vizat;
16.  iniţiază acţiuni de promovare şi publicitate, colaborează permanent cu mass-media în vederea promovării ofertelor de tabere şi a activităţilor din centrele de agrement. în colaborare cu Direcţia Relaţii Internaţionale, Relaţia cu Parlamentul şi Marketing;
17.  participă la târguri naţionale şi internaţionale de turism precum şi la orice alte manifestări care au drept scop popularizarea ofertelor de tabere pentru tineret;
18.  oferă consultanţă de specialitate personalului cu atribuţii privind organizarea taberelor pentru tineret din cadrul DJST/DSTMB;
19.  verifică şi controlează condiţiile de cazare şi masă, în centrele de agrement proprii şi cele ale agenţilor economici privaţi acreditaţi;
20.  monitorizează derularea acţiunilor proprii desfăşurate în centrele de agrement;
21.  stabileşte prin metodologii şi regulamente standardele de calitate a serviciilor din tabere şi baze turistice;
22.  realizează oferta naţională de petrecere a vacanţelor şi timpului liber a tinerilor;
23.  propune măsuri de modernizare şi îmbunătăţirea condiţiilor şi serviciilor din tabere;
24.   elaborează documente, note, referate, rapoarte aferente programelor recreativ-sportive din centrelc de vacanţă, agrement şi sportive;
25.   participă la iniţierea şi implementarea de proiecte finanţate din fonduri structurale sau alte fonduri europene pentru reabilitarea bazei materiale proprii;
26.  propune finanţarea taberelor speciale, tematice, sociale, naţionale, sportive, internaţionale în raport de curricula şcolară;
27.  monitorizează şi evidenţiază stadiul obţinerii şi deţinerii avizelor şi certificatelor obligatorii necesare desfăşurării activităţii de turism;
28.  coordonează procedura de avizare a locaţiilor private cu activitate similară;
29.  dispune măsuri de remediere a unor deficienţe sau situaţii de risc;
30.  propune retragerea sau suspendarea activităţii unei locaţii turistice necorespunzătoare;
31.  îndeplineşte şi alte sarcini în domeniu! de activitate, care se repartizează de către conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului;
(2) Personalul din cadrul Serviciului Tabere şi Agrement îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
1. pe  linia achiziţiilor publice;
–   acordă consultanţă tehnică de specialitate pentru Caietele de sarcini privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de furnizare de produse, prestare de servicii, sau execuţie de lucrări, solicitate prin notele de oportunitate / fundamentare întocmite la nivelul direcţiei pe domeniul de activitate;
2.  în domeniul economic:
– centralizează solicitările lunare de fonduri bugetare ale Direcţiilor Judeţene pentru Sport şi Tineret, respectiv a DSTMB pentru tabere şi le transmite Direcţiei Politici Economice.