Ministerul Tineretului și Sportului

Uncategorized

Unitatea de Management a Proiectului

ATRIBUŢII
Art.54. Unitatea de management a proiectului are următoarele atribuţii generale:
1.  identifică si elaborează propuneri de finanţare din fonduri comunitare şi alte surse de finanţare naţională şi/sau internaţională pe baza priorităţilor din Programul de Guvernare şi alte documente strategice şi programatice din domeniul de activitate al Ministerului Tineretului şi Sportului;
2.  coordonează elaborarea strategiei de absorbţie a fondurilor nerambursabile în sectorul sport şi tineret:
3.   identifică şi promovează idei de proiecte;
4.   elaborează cererile de finanţare şi monitorizează condiţiile derulării proiectelor în conformitate cu strategiile şi direcţiile de acţiune stabilite de Ministrul Tineretului şi Sportului;
5.   coordonează, evaluează şi monitorizează desfăşurarea contractelor de furnizare sau prestări servicii din cadrul proiectelor cu finanţare externă;
6.   colaborează cu Serviciul buget-contabilitate pentru asigurarea condiţiilor legale pentru plata facturilor rezultate din implementarea proiectelor;
7.   întocmeşte documente de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoarte de monitorizare şi evaluare a proiectelor în conformitate cu prevederile legale şi a contractelor de finanţare;
8.   asigură evidenţa şi păstrarea documentaţiei proiectelor cu finanţare externă pentru proiectele sau programele finalizate pâna la predarea către arhiva Ministerului Tineretului şi Sportului, în condiţiile legii;
9.   participă, în calitate de reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului şi în limita mandatului primit, la grupuri de lucru interministeriale constituite în vederea implementării proiectelor la care Ministerul Tineretului şi Sportului este partener;
10. participă la reuniunile naţionale şi internaţionale cu relevanţă pentru proiectele aflate în derulare;
11. formulează propuneri privind bunele practici identificate ca urmare a implementării proiectelor;
12. colaborează cu structurile similare din ministere şi alte autorităţi publice, din ţară şi străinătate, cu organizaţiile neguvernamentale care desfasoară activităţi în domeniul administraţiei publice, cu experţi ai organismelor internaţionale, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;
13. colaborează cu structurile funcţionale în vederea elaborării de studii, analize, planuri, fişe dc proiect, precum şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a programelor cu asistenţă externă;
14.desfăşoară următoarele funcţii administrative şi procedurale:
– Managementul fondurilor programului şi proiectelor pe care le implementează;
– Planificarea programului şi a proiectelor pe care le implementează, conform structurii lor financiare specifice;
– Coordonarea circuitului resurselor financiare, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice (MFP);
– Organizarea achiziţiilor dc bunuri, servicii şi lucrări;
– Asigurarea contabilităţii programului şi a proiectelor pe care le implementează;
– Managementul contractelor;
– Managementul plăţilor;
– Monitorizarea şi evaluarea programului şi a proiectelor pe care le implementează;
– Monitorizarea realizării obligaţiilor asumate, inclusiv a celor financiare;
– Coordonarea elaborării documentelor strategice privind absorţia fondurilor rambursabile şi nerambursabile;
– Dezvoltarea dc proceduri şi metodologii pentru principalele procese pe care le desfăşoară;
– Asigurarea unui sistem de management al calităţii. în conformitate cu standardele europene în vigoare;
(2) Unitatea de Management a Proiectului este direct subordonată Ministrului Tineretului şi Sportului.